Oppstart av planarbeidet for ROAF rensepark ble opprinnelig varslet i oktober 2017 og igjen i april 2019. Formålet med reguleringsplanen er lokal rensing av sigevannet fra Bøler avfallsdeponi og utvidelsen gjelder arealer som planlegges benyttet til atkomstvei fra offentlig vei (Engerveien) til nytt renseanlegg.

Utvidelsen på ca. 10,1 daa, og omfatter deler av gnr/bnr 12/1, 11/2, 11/7, 11/13, 11/16, 11/1, 12/3 og 12/50. Området er i kommuneplanens arealdel satt av til LNFR med hensynssone for særlig hensyn til landbruk, friluftsliv, landskap, natur- og kulturmiljø, faresone for flom og faresone for kvikkleireskred. I eldre reguleringsplan er deler av området regulert til felles avkjørsel, annet fellesareal, bolig og felles lekeareal. Deler av området er ikke regulert tidligere. Tidligere varsling inkluderte deler av eiendommene 12/40, 11/1 og 12/1. Disse er fortsatt del av planområdet.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Irmelin Aamodt Moxnes, tlf: 21 58 65 58, e-post: irm@multiconsult.no.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Multiconsult ved Irmelin Aamodt Moxnes, tlf: 21 58 65 58, e-post: irm@multiconsult.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 2. juni 2022.

Merk med saksnummer PLAN-20/00653.

Dokumenter

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven