Det er ønske om å omregulere området til bolig, næring, kontor, hotell, forretning, sentrumsformål, utdanning/universitet/høgskole, parkering samt byrom, gater, plasser, offentlig rom og nødvendig trafikk- og samferdselsareal. Dagens messevirksomhet, og eksisterende hotell, videreføres.

Området som reguleres er på ca. 171,1 daa, omfatter gnr./bnr. 71/2160, 81/4, 81/9, 81/11, 81/47, 81/69, 81/148, 81/222, 81/237, 81/238, 81/239, 81/240, 81/1162, 81/1510, 81/2267, 81/2277, 81/2276, 81/2432, 81/2459, 81/2474, 81/2477, 81/2487, 81/2590, 81/2595, 81/2597, 81/2659, 81/2679, 81/2700, 81/2658, 81/2682, 81/2686, og 281/81, og er i kommuneplanens arealdel satt av til nåværende og framtidige sentrumsformål, samt veiformål. I eldre reguleringsplan er området regulert til allmennyttige formål (messe/kontor/lager/parkering). Planområdet omfatter også arealer regulert til samferdselsanlegg, offentlig bebyggelse og boligbebyggelse.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Nova Spektrum og Thon hotell Arena ved A-lab. Kontaktperson er Nina Ubisch, telefon 56 66 11 90, epost nina@a-lab.no.
Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

  • Frist for innspill er 20. august 2022
  • Merk med saksnummer PLAN-20/02892

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til A-lab ved Nina Ubisch, telefon 56 66 11 90, e-post nina@a-lab.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm. 

Vedlegg

Last ned planinitiativ og referat fra oppstartsmøte.

Planinitiativ Thon Hotel Arena (PDF, 2,0 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 680,4 KB)