Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for eiendommen Bruvollen, gnr. 311, bnr. 17 m.fl.
Planleggingens formål er å legalisere og videreutvikle eksisterende bruk av dagens virksomheter på eiendommen som omfatter samfunnshus, idrettsbane og travbane med fasiliteter som er naturlig for disse virksomhetene. Bl.a. vil planen inneholde forslag til treningsbane for hest på ca. 1500 meter i den nordøstre del av eiendommen. Disse virksomhetene har vært drevet de siste 50-60 år, men har ikke blitt inntatt i kommuneplanens arealdel som næringsområde sett i forhold til LNF-formålet i planen.

Området som reguleres er på ca. ca. 840 daa, inklusive del av fylkesvei 171 (Blakerveien) med grøfter og gangvei samt område for gang/sykkelvei fra Blaker skole til Bruvollen. Området ligger innenfor et område som i gjeldende kommuneplan er avsatt til LNF-område og formålet er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Selve travbanen er avsatt til idrettsformål i kommuneplanen.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Øverby Plan og Byggservice på e-post: post@otaby.no eller Blaker Travselskap v/Ivar Egeberg, tlf. 41 90 00 00, Epost: ivar.egeberg@gmail.com

Har du innspill?

Merknader sendes til Øverby Plan og Byggservice, Gunhildrudveien 40, 1930 Aurskog, eller på e-post til post@otaby.no med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 01.11.2022.

Merk med saksnummer PLAN-21/01328.

Vedlegg