Norconsult AS varslet den 9.6.2022, på oppdrag for Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV), oppstart av arbeid med regulering av ny trykkøkningsstasjon for vannforsyning, kalt NRV PV2. Som tidligere varslet skal trykkøkningsstasjonen bygges på gnr./bnr. 19/1 i Lillestrøm kommune, sør for Tomtveien - mellom Gardermobanen og Leira. Planarbeidet omfatter i tillegg ny overvannskulvert under jernbanen for Bane NOR.

 

Som følge av at bygging av ny trykkøkningsstasjon skal skje på dyrka mark, skal det også reguleres inn mottaksareal for den matjorda som må flyttes fra arealet der den nye trykkøkningsstasjonen skal ligge. Prosjektet har meldt inn tre mulige mottaksarealer. Disse følger av det opprinnelige varselet av 9.6.2022.

Prosjektet har på nåværende tidspunkt vurdert arealet nord-øst for planlagt trykkøkningsstasjon som det mest aktuelle mottaksarealet. En oppfylling av matjord på dette arealet vil gi et utvidet jordbruksareal og en bedre arrondering av jordet. Arealet i nord-øst har kort avstand til kroksjøen «Tomtestilla», og av hensyn til naturmangfoldet i området vurderes det å forskyve oppfyllingsområdet noe nordover i forhold til det opprinnelige varselet, slik at det blir en buffersone mellom jordet og «Tomtestilla». I tillegg blir det nødvendig å etablere en midlertidig anleggsveg til mottaksarealet. Ettersom planene for midlertidig anleggsveg ikke er ferdig utformet, utvides det varslede planområdet til å omfatte hele jordet nord for Tomtveien. Dette for å finne best trase for nødvendig anleggsveg. Utvidet planområde er vist med rød stiplet linje i flyfoto.

Kartutsnitt

Figur 1: Tidligere varslet planområde er markert med sort stiplet linje. Utvidelsen av planområdet er markert med rød stiplet linje.

Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Dette tilleggsvarselet sendes direkte til naboer og til aktuelle offentlige myndigheter.

Har du innspill?

Innspill kan sendes til:
Norconsult AS v/Alf Kristian Nyborg, Postboks 626, 1303 Sandvika
Eller pr. e-post til alf.kristian.nyborg@norconsult.com eller mobil: 926 53 732

Med kopi til:
Lillestrøm kommune, Postboks 313,2001 Lillestrøm
Eller pr. e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no

Vi ber om at innspill merkes med saksnummer: 52100385/106895.

Frist for å komme med innspill til dette varselet er satt til fredag 13. januar 2023.

Innkomne innspill til dette varselet vil bli lagt ved, vurdert og kommentert i planforslaget som sendes kommunen for politisk behandling. Når kommunen har behandlet planforslaget vil det bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil i den forbindelse bli satt en ny frist for å komme med spørsmål og innspill til planforslaget.