Dokumentene i saken kan du lese her: kommunestyret 15.12.2021 (sak 203/21)

I 2019 ble det gjort vedtak i daværende Sørum kommune om å beholde deler av det fremtidige næringsarealet ved Fjellbo/Tømmereggen i kommuneplanen. Saken har vært på ny høring i Lillestrøm kommune, med to alternative forslag til byggeområder, i tillegg til forslag om tilbakeføring til LNF-formål. Statsforvalteren i Oslo og Viken, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen har fremmet innsigelse til byggeområdene.

Det sørvestre alternativet for næringsområdet (alternativ 2) ble vedtatt i kommunestyret, men uten rettsvirkning på grunn av innsigelsene.