Dokumentene fra kommunestyremøtet 15.12.2021 kan du lese her

 

Forslaget til områdereguleringsplan legger til rette for transformasjon og fortetting av et planområde på 65 daa med 420 nye boliger og et samlet nytt bruksareal på 35.000 m2 BRA. Av dette utgjør 14.000 m2 næringslokaler med åpne og aktive fasader, fordelt med 9.000 m2 på forretning og 5.000 m2 på kontor. I feltene for bebyggelse og anlegg er det til andregangsbehandling åpnet for muligheter til en moderat økning i utnyttelsesgrad på bestemte vilkår.

En ny gjennomgående bilfri grønnstruktur foreslås etablert som en grønn buffer mellom ny sentrumsbebyggelse og nåværende småhusbebyggelse øst for planområdet. Gamle Skedsmo rådhus og Lerdalsgata 6 foreslås regulert til hensynssone bevaring, hvor særlig Lerdalsgata 6 ønskes tilbakeført til opprinnelig byggestil for å kunne inngå som et positivt element i den nye grønnstrukturen.

Planen sikrer også nødvendig areal til arealformål samferdsel og teknisk infrastruktur i Strømsveien tilpasset et nytt gateprofil for en kollektiv og sykkeltrase, som kan bygges når det i fremtiden oppstår behov for denne.

Har du krav på erstatning?

Dersom vilkår i plan- og bygningsloven §§ 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt som følge av planen kan du ha krav på erstatning eller innløsning av din eiendom. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.

Klageadgang

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker fra mottakelse av dette brevet, jf. forvaltningsloven kap. 6 og plan - og bygningsloven § 1 - 9. Klagen sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer PLAN-20/00658.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål til saken kan du kontakte saksbehandler Anders Jørstad på e-post: anjo10@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler. Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.