Klagen for områdeplan for Bingen lenser og områdene langs Glomma (vedtatt 17.06.2020) ble behandlet i kommunestyret i møte 18.11.20, som sak 172/20. 

 

Klagen ble tatt delvis til følge, ved at planbestemmelsen § 4.2 endres ved at en ny andre setning legges til i andre avsnitt:

«Belysningen skal formes og styres slik at den i størst mulig grad hensyntar nærmiljøet og ikke medfører sjenerende lysforurensing».

Klagens øvrige punkter ble ikke tatt til følge.
Alle saksdokumentene for den politiske behandlingen av klagesaken finner du i møtekalenderen.

Klagesaken har i etterkant vært oversendt Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalteren fastslår at vedtaket i kommunestyret opprettholdes. Statsforvalteren vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Du kan finne dokumentene i plansaken i kommunens innsynsløsning for plan- og byggesaker, med saksnummer 20/00667.