Detaljreguleringsplanen med bestemmelser og øvrige saksdokumenter finner du i politisk møtekalender

Planen legger til rette for flomsikringstiltak av flomutsatte boligeiendommer langs en del av Leira. Flomsikringstiltakene utføres opp til kote 108,0 meter over havet (topp flomvoller), mens den vanntette barrieren går opp til 107,8. Dette sikrer de nærliggende eiendommene mot en 200-årsflom, fremskrevet til år 2100 (20 % klimapåslag i vannføring i forhold til i dag).

Har du krav på erstatning?

Dersom vilkår i plan- og bygningsloven §§ 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt som følge av planen kan du ha krav på erstatning eller innløsning av din eiendom. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.

Klageadgang

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker fra mottakelse av dette brevet, jf. forvaltningsloven kap. 6 og plan - og bygningsloven § 1 - 9. Klagen sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer PLAN-20/00713

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til saken kan du kontakte saksbehandler på e-post: Vetle.Hommersand@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler. Oppgi saksnummer PLAN-20/00713 ved alle henvendelser.