Hovedutvalget for miljø og samfunn har i møte 24.03.2021 vedtatt endring etter enklere prosess av detaljreguleringsplan for Brøter Østre, sak 28/21. Dette skjer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, annet ledd.

Endringen for detaljreguleringsplan for Brøter Østre (vedtatt 08.05.2013) innebærer å utvide regulert rundkjøring på Skedsmo Kirkevei ved Brøter Østre med en fjerde arm mot vest. I tillegg fjernes hensynssoner for kulturminner, da de arkeologiske utgravingene er gjennomført og områdene frigitt for utbygging av regulerte boliger.

Endringen betyr en utvidelse av planavgrensningen mot vest, og erstatter en mindre del av områdereguleringsplan for Kjeller Nord (vedtatt 25.02.2015). For områdereguleringsplan for Kjeller Nord innebærer endringen justering av geometri ved rundkjøring nord i planområdet, justert gang- og sykkeltrase, og noe mer arealbeslag til samferdselsformål enn i opprinnelig områdeplan.

Ønsker du å se dokumentene på saken?

Dokumentene for den politiske behandlingen av saken finner du i den politiske møtekalenderen sak 28/21

Du kan finne alle dokumentene i hele planprosessen i kommunens innsynsløsning for plan- og byggesaker, med saksnummer 20/03269

Ønsker du å klage?

Du kan klage på vedtaket innen fire uker, fristen er 05. mai 2021.

Eventuell klage kan sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer: PLAN-20/03269.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe i forbindelse med saken kan du ta kontakt med saksbehandler Marie Fidjeland på epost Marie.Fidjeland@lillestrom.kommune.no