Tidligere Fet kommune vedtok 02.09.2019 detaljreguleringsplan for Jølsen næringsområde. Formålet med planen var å utvide eksisterende næringsområde med et deponi for overskuddsmasser for Jølsen Miljøpark og å legge om eksisterende vei og bekk i området for å bedre arealutnyttelsen av næringsområdet. Reguleringsplanen legger til rette for videreføring og utvidelse av driften ved Jølsen Miljøpark.

 

I saken om Jølsen Næringsområde ble det i ettertid reist spørsmål om planvedtaket var i tråd med lovkravene, dels på grunn av manglende nabovarsling, dels på grunn av svakheter i utredningene. Dersom et planvedtak ikke oppfyller lovens krav til saksgang eller utredning, kan det på visse vilkår føre til ugyldighet.

Saken ble behandlet av Lillestrøm kommunestyre på møte 14.04.2021 sak nr. 49/21, og kommunestyret fattet i medhold av forvaltningsloven § 35 følgende vedtak:

  1.  Kommunestyret omgjør reguleringsplanvedtaket for Jølsen næringsområde.
  2. Planforslaget, slik det ble vedtatt, sendes på nytt offentlig ettersyn/høring.
    Dersom forslagsstiller ønsker å justere dokumentene før ny høring, gis det tillatelse til det.
    I så fall må saken til ny førstegangsbehandling i hovedutvalget før høring.

Vedtaket av detaljreguleringsplan for Jølsen næringsområde i Fet kommunestyre 02.09.2019 settes dermed til side, og planprosessen rykker tilbake for å korrigere feil og mangler fra forrige prosess.

Alle saksdokumentene finner du i politisk møtekalender.

Ønsker du å klage?

Vedtaket kan påklages innen tre uker jf. forvaltningsloven kap. 6 og plan - og bygningsloven § 1 - 9. Klagen sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm innen 28.06.2021.

Merk klagen med saksnummer PLAN-20/03047

Lurer du på noe?

Har du spørsmål til saken kan du kontakte saksbehandler på e-post: inge.fagerhaug@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf. 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Oppgi saksnummer PLAN-20/03047 ved alle henvendelser.