Planen legger til rette for kombinert næringsbebyggelse og godsterminal, i tråd med dagens bruk. Det legges til rette for høyere utnyttelse av arealene og det reguleres grønne tak på all ny bebyggelse, samt en utvidelse og beplantning av vegetasjonsskjermen vest i planområdet.

Detaljreguleringsplanen med bestemmelser og øvrige saksdokumenter finner du i møtekalenderen.

Har du krav på erstatning?

Dersom vilkår i plan- og bygningsloven §§ 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt som følge av planen kan du ha krav på erstatning eller innløsning av din eiendom. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.

Ønsker du å klage?

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker.

Klagen sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer PLAN-20/00227

Lurer du på noe?

Har du spørsmål til saken kan du kontakte saksbehandler Astrid Sollid på e-post astrid.sollid@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf. 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler. Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.