Planen legger til rette for etablering av gang- og sykkelvei på nordsiden av fv. 1533 Strømsveien mellom eksisterende rundkjøring i Sagdalen og Nittedalsgata på østsiden av Nitelva. Hensikten er å forbedre forholdene for myke trafikanter, som et ledd i nasjonal hovedrute for sykkel. I tillegg reguleres det inn kollektivfelt på nordsiden av Strømsveien, mellom rundkjøring i Sagdalen i vest og Ruth Maiers gate i øst.

Detaljreguleringsplanen med bestemmelser og øvrige saksdokumenter finner du i møtekalenderen

Har du krav på erstatning?

Dersom vilkår i plan- og bygningsloven §§ 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt som følge av planen kan du ha krav på erstatning eller innløsning av din eiendom. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.

Klageadgang

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker. 

Klagen sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer PLAN-20/00744

Lurer du på noe?

Har du spørsmål til saken kan du kontakte saksbehandler på e-post: marie.fidjeland@lillestrom.kommune.no , eller kontakte kommunens sentralbord på tlf 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Vennligst oppgi saksnummer PLAN-20/00744 ved alle henvendelser.