Planen legger til rette for stasjonsoppgradering, men størsteparten av planområdet ligger innenfor området som ble overført til Nes i 01.01.2020, hvor Nes kommune er planmyndighet. Dette arealet omfatter selve stasjonsområdet med hovedfunksjoner. Kommunestyret i Nes vedtok reguleringsplanen ved behandling av sak KST-22/40 i møte 26.04.2022.

Den resterende delen av planområdet ligger i Lillestrøm kommune. Dette gjelder i hovedsak areal for togskinnegang og annen teknisk infrastruktur.

Detaljreguleringsplanen med bestemmelser og øvrige saksdokumenter finner du i møtekalenderen

Har du krav på erstatning?

Dersom vilkår i plan- og bygningsloven §§ 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt som følge av planen kan du ha krav på erstatning eller innløsning av din eiendom. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.

Klageadgang

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker.

Klagen sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer PLAN- 20/00948.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål til saken kan du kontakte saksbehandler på e-post: marie.fidjeland@lillestrom.kommune.no , eller kontakte kommunens sentralbord på tlf 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.