Vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Nesaområdet Øst og områdereguleringsplan for Nitelva

Planendringen justerer plangrensa mellom de to reguleringsplanene. Samtidig endres arealets arealformål fra grønnstruktur – friområde til bebyggelse og anleggsformål – industri. Detaljreguleringsplanen for Nesaområdet Øst får i tillegg to nye reguleringsbestemmelser som omhandler flomsikring.

Endring av detaljreguleringsplan for Nesaområdet Øst og områdereguleringsplan for Nitelva er nå vedtatt etter enklere prosess.

Planendringen justerer plangrensa mellom de to reguleringsplanene slik at 31 daa i områdereguleringsplan for Nitelva flyttes til detaljreguleringsplan for Nesaområdet Øst. Samtidig endres arealets arealformål fra grønnstruktur – friområde til bebyggelse og anleggsformål – industri. Detaljreguleringsplanen for Nesaområdet Øst får i tillegg to nye reguleringsbestemmelser som omhandler flomsikring.


Saksdokumentene i sak 18/19 finner du i møtekalenderen til Skedsmo.

Kartutsnitt med tilhørende dokumenter finner du planinnsyn.

https://kartutside.skedsmo.kommune.no/planinnsyn/?eiendom=92125478&plan=1_77

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Anders Jørstad, telefon 66 93 84 69, eller e-post anjo10@lillestrom.kommune.no

Ønsker du å klage?

Du kan klage på den vedtatte planen innen den 04.01.2020. Du kan sende innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no. Merk innspillet med saksnummer 2019/14933.

Eventuelt kan du sende det til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.