Endring av detaljreguleringsplan for Nesaområdet Øst og områdereguleringsplan for Nitelva er nå vedtatt etter enklere prosess.

Planendringen justerer plangrensa mellom de to reguleringsplanene slik at 31 daa i områdereguleringsplan for Nitelva flyttes til detaljreguleringsplan for Nesaområdet Øst. Samtidig endres arealets arealformål fra grønnstruktur – friområde til bebyggelse og anleggsformål – industri. Detaljreguleringsplanen for Nesaområdet Øst får i tillegg to nye reguleringsbestemmelser som omhandler flomsikring.


Saksdokumentene i sak 18/19 finner du i møtekalenderen til Skedsmo.

Kartutsnitt med tilhørende dokumenter finner du planinnsyn.

https://kartutside.skedsmo.kommune.no/planinnsyn/?eiendom=92125478&plan=1_77

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Anders Jørstad, telefon 66 93 84 69, eller e-post anjo10@lillestrom.kommune.no

Ønsker du å klage?

Du kan klage på den vedtatte planen innen den 04.01.2020. Du kan sende innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no. Merk innspillet med saksnummer 2019/14933.

Eventuelt kan du sende det til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.