Endringen av detaljreguleringsplanen legger til rette for å erstatte arealet grunneier av eiendom gnr/bnr 51/28 har avgitt til kommunen for anleggelse av vann- og avløpsledninger og gang- og sykkelveg langs Solbergveien.

Arealet blir erstattet ved at grunneier inngår en kjøpskontrakt med sin nabo (gnr/bnr 51/2) om et mindre areal. Dette arealet omreguleres fra LNF-område til boligformål.

På grunn av reguleringsplanens bestemmelser om utnyttelse, samt forbudet mot å dele fra nye boligtomter, gir ikke planendringen eiendommen økt utbyggingspotensiale eller fører til nye boenheter.

Dokumenter

Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen

Ønsker du å klage?

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker, frist er 5.12.2020.

Eventuell klage kan sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer: PLAN-20/00940

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt med Birgit Hagen på telefon 400 79 491, eller epost: birgit.hagen@lillestrom.kommune.no