Om kommuneplanen 2019 - 2030

Kommuneplanens dokumenter:

Arealdelen med kommuneplankartet, planbestemmelser og tilhørende plandokumenter.

Skedsmo kommunestyre vedtok Kommuneplanen 2019-2030 i sitt møte den 12. juni 2019.

Planen gjelder fra den ble vedtatt i kommunestyret 12. juni 2019, med unntak av de deler som Statsforvalteren eller andre offentlige myndigheter har innvendinger mot. 

Lillestrøm kommunestyre vedtok endringer av planbestemmelsene til Kommuneplanen 2019 - 2030 i sitt møte 20. mai 2020.

Lillestrøm kommune vedtok endringer som følge av mekling av innsigelser til Kommuneplanen 2019 – 2030 i sitt møte 27.januar 2019.

For noen endringer etter mekling er det krav om høring.

I følge Plan- og bygningsloven kan ikke kommunestyrets vedtak om kommuneplanen påklages. Grunneiere som har fått ubebygd eiendom avsatt til offentlige områder kan i noen tilfeller ha krav på erstatning.