Om kommuneplanen 2019 - 2030

Kommuneplanens dokumenter:

Arealdelen med kommuneplankartet, planbestemmelser og tilhørende plandokumenter.

Skedsmo kommunestyre vedtok Kommuneplanen 2019-2030 i sitt møte den 12. juni 2019.

Planen gjelder fra den ble vedtatt i kommunestyret 12. juni 2019, med unntak av de deler som fylkesmannen eller andre offentlige myndigheter har innvendinger mot. Forslagene til endring av deler av kommuneplanen lå på høring høsten 2019.

Lillestrøm kommunestyre vedtok endringer av planbestemmelsene til Kommuneplanen 2019 - 2030 i sitt møte 20. mai 2020.

I følge Plan- og bygningsloven kan ikke kommunestyrets vedtak om kommuneplanen påklages. Grunneiere som har fått ubebygd eiendom avsatt til offentlige områder kan i noen tilfeller ha krav på erstatning.