Om kommuneplanen 2019 - 2031

Kommuneplanens dokumenter:

Arealdelen med kommuneplankartet, planbestemmelser og tilhørende plandokumenter.

Sørum kommunestyre vedtok Kommuneplanen 2019-2031 i sitt møte den 12. juni 2019.

Planen gjelder fra den ble vedtatt i kommunestyret 12. juni 2019, med unntak av de deler som Statsforvalteren eller andre offentlige myndigheter har innvendinger mot. Disse forhold vil bli avklart senere.

Lillestrøm kommune vedtok å legge på høring tilbakeføring av ny adkomstveg til Ausenfjellet næringsområde i sitt møte 27.januar 2019.

I følge Plan- og bygningsloven kan ikke kommunestyrets vedtak om kommuneplanen påklages. Grunneiere som har fått ubebygd eiendom avsatt til offentlige områder kan i noen tilfeller ha krav på erstatning.