Om kommuneplanen 2019 - 2031

Kommuneplanens dokumenter:

Arealdelen med kommuneplankartet, planbestemmelser og tilhørende plandokumenter.

Sørum kommunestyre vedtok Kommuneplanen 2019-2031 i sitt møte den 12. juni 2019.

Tilbakeføring av ny adkomstvei til Ausenfjellet næringsområde til LNF-formål ble vedtatt av kommunestyret 16.06.2021

I følge Plan- og bygningsloven kan ikke kommunestyrets vedtak om kommuneplanen påklages. Grunneiere som har fått ubebygd eiendom avsatt til offentlige områder kan i noen tilfeller ha krav på erstatning.