Planforslag for kommuneplanens arealdel ble lagt på høring av formannskapet 01.06.2022. Forslaget lå på høring i perioden 24.06.2022 - 19.09.2022

Planforslaget er omfattende. Dokument 1.Planbeskrivelse gir en oversikt over saken, og det anbefales å lese denne først.

1.   Planbeskrivelse -høring
2.   Plankart (PDF) Mer detaljer i plankartet kan du se i kartinnsyn
3.1 Bestemmelser -høring
3.2 Vedlegg til bestemmelsene (PDF) se også detaljerte kart i kartinnsyn (punkt 2 over)
4.   ROS-analyse til kommuneplanens arealdel
5.   ROS-KU og egnethet for nye byggeområder - høring
6.   Befolkningsprognose
7.   Arealregnskap

Saksfremlegg til formannskapet sak 94/22
Saksprotokoll formannskapet sak 94/22 01.06.2022
Alle forslag til nye byggeområder som ble lagt på høring kan du se i kartet her
Forslag om tilbakeføring av byggeområder til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) eller grønnstruktur er ikke vist i kartet. Disse endringsforslagene fremgår av planbeskrivelsen kap. 5.10 og 5.11.

Som en del av planforslaget er det gjennomført delutredninger som gir faglige forslag til plankart og bestemmelser for utbyggingsområder og hensynssoner. Disse er senere vurdert og samordnet, det vil si at planforslaget på visse punkter kan avvike fra delutredningenes anbefalinger. Se delutredningene.

Informasjon ang. bestemmelser for boliger (småhus), nærings- og fritidseiendommer

Forslag til bestemmelse har betydning for ny bebyggelse og anlegg på eksisterende eiendommer.
Her finner du mer informasjon

Tilleggshøring for to områder ved Sørumsand verksted

Forslag om endring av kommuneplanens arealdel for to delområder ved Sørumsand verksted var på høring i perioden 04.10.2022 - 14.11.2022.

Områdene forslås til sentrumsformål/kombinerte formål: Bolig, kontor, tjenesteyting og bevertning

Her finner du oversikt over endringer i plandokumentene

Reviderte dokumenter:

1.   Planbeskrivelse -revidert
2.   Plankart (PDF) Mer detaljer i plankartet kan du se i kartinnsyn
3.1 Bestemmelser -revidert 
5.   ROS-KU og egnethet for nye byggeområder - revidert

Forslagstillers innspill kan du se i kartet her

 

Høringsmøter:

Åpent kontor på biblioteket

Vi har åpent kontor på bibliotekene, der du kan komme innom med spørsmål og innspill. Vi er tilgjengelige på disse tidspunktene:

  • Skedsmokorset, tirsdag 6. september kl.14.00 - 18.00
  • Frogner, onsdag 7. september kl.14.00 - 18.00
  • Strømmen, torsdag 8. september kl.14.00 - 18.00
  • Fetsund, mandag 12. september kl.14.00 - 18.00
  • Sørumsand, tirsdag 13. september kl.14.00 - 18.00
  • Lillestrøm, onsdag 14. september kl.14.00 - 18.00

Tidligere vedtak

Kommuneplanens arealdel i planstrategien

Planstrategi for Lillestrøm kommune ble vedtatt i kommunestyret 07.10.2020, og det innebærer at arbeidet med ny arealdel starter.
I planstrategien finner du omtale av arealdelen fra s. 23.

Planprogram og langsiktig arealstrategi

Innledningsvis har kommunen vedtatt et planprogram, som er en plan for gjennomføringen av planarbeidet. Planprogrammet beskriver hvilke føringer som gjelder, planlagte utredninger, høringer/medvirkning og framdrift. I Lillestrøm kommunes planprogram inngår også langsiktig arealstrategi. Den langsiktige arealstrategien skal være en overordnet premiss for arealforvaltningen.

Planprogram og langsiktig arealstrategi ble vedtatt av kommunestyret i sak 130/21 den 08.09.21

Innspill til byggeområder eller vernehensyn

Innen fristen 15.10.2021 mottok kommunen 112 innspill til nye eller endrede områder/delområder. Prioritering av hvilke arealinnspill som skal utredes videre ble behandlet i kommunestyret 26.01.2022.