Skatteseddelen

Skatteseddel som viser utregningen av eiendomsskatt for hver enkelt eiendom blir normalt sendt ut før 1. mars hvert år. På grunn av kommunesammenslåingen er utsendelsen utsatt med en måned i 2020.

Fastsetting av eiendomsskatt for boliger

Lillestrøm kommune skal benytte formuesgrunnlag for boliger, fastsatt av Skatteetaten, som grunnlag for å fastsette eiendomsskatten på boliger.

Innbyggerne i tidligere Fet og Sørum kommuner er fra før av kjent med denne måten å fastsette eiendomsskatt for boliger på.

Eiendomsskatt for boliger i tidligere Skedsmo kommune har vært basert på alminnelig taksering foretatt i 2015. For disse blir det en endring når eiendomsskatten for boliger skal baseres på formuesgrunnlag fra Skatteetaten fra 2020.

Dersom det er boliger eiendomskattekontoret ikke mottar formuesgrunnlag på, vil disse bli taksert etter gjeldende retningslinjer hvis boligen ligger i tidligere Fet eller Sørum kommuner. For boliger i tidligere Skedsmo kommune vil taksten fra 2015 bli lagt til grunn.

Reduksjonsjonsfaktor

Fra takstverdien trekkes en reduksjonsfaktor som skal bidra til at grunnlaget for eiendomsskatten ikke overstiger omsetningsverdien for eiendommen. Lillestrøm kommune har vedtatt å følge en minimumssats fra regjeringen på 30%. Det vil si at skattenivået eiendomsskatten beregnes av er 70% av taksen.

Bunnfradrag

I henhold til eiendomsskatteloven kan det gis bunnfradrag for hver selvstendige boenhet som ikke benyttes til næringsformål. Kommunestyret vedtar hvert år størrelsen på bunnfradraget.

I Fellesnemndas vedtak av 14. november 2018 er det forutsatt at bunnfradraget skal videreføres med kr 1.800.000, det vil si likt med det Skedsmo kommune har i dag.

For å regnes som selvstendig boenhet og få bunnfradrag må boenheten

  • være godkjent etter plan- og bygningsloven
  • ha egen inngang, bad og kjøkken

Eiendomsskatt for øvrige eiendommer

For de øvrige eiendommene (alle eiendommer unntatt boliger med formuesgrunnlag) vil eiendomsskattetakstene i 2020 og 2021 bli videreført slik de er fastsatt i de tidligere kommunene. For disse eiendommene vil derfor eiendomsskatten i 2020 og 2021 bli uendret fra 2019.

Grunnlaget for eiendomsskattetakstene finnes i de gjeldende retningslinjene for taksering som er fastsatt av de sakkyndige eiendomsskattenemndene i Fet, Skedsmo og Sørum kommuner.

Alle eiendommer (unntatt boliger) vil bli taksert på ny i løpet av 2021, slik at det vil bli fastsatt nye eiendomsskattetakster som vil tre i kraft fra 1.1.2022. Nærmere informasjon om ny taksering vil bli lagt ut etter at omtakseringsprosjektet er gjennomført.

Formelle vedtaksdokumenter

Følgende dokumenter viser kommunens vedtak for vedtekter og retningslinjer:

Retningslinjer for taksering blir fastsatt av sakkyndig eiendomsskattenemnd og blir lagt ut når de er fastsatt.