Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.  Det beste for barna er å gå på skolen, så lenge de eller familien ikke er i en risikogruppe for å få alvorlig sykdom av koronaviruset. For barn som ikke er i risikogruppa, er det trygt å gå på skolen. 

Fraværsføring og fraværsgrense

Unntak fra fraværsreglene forlenges til og med 10. oktober. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.


Unntaket fra fraværsreglene oppheves fra 11. oktober. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner.

Rett til opplæring ved fravær

Ved visse typer fravær kan eleven ha rett til opplæring.  

Fravær som følge av karantene 

Dersom en elev må være borte fra skolen på grunn av smittevernsreglene, skal skolen tilby opplæring for eksempel ved å sende informasjon om hva som skjer på skolen, arbeidsoppgaver eller liknende. På den måten kan eleven få et forsvarlig tilbud hjemme.  Elever som får alternativ opplæring, for eksempel skolearbeid hjemmefra, skal i utgangspunktet ikke få fravær.

Hvis eleven har langvarig fravær, har skolen plikt til å gi mer omfattende opplæring, for eksempel hjemme hos eleven eller digitalt. I Lillestrøm kommune skal fravær i utgangspunktet vare mer enn ti dager før hjemmeundervisning settes i gang. Merk at det kan være individuelle forhold som endrer denne vurderingen.

Elever som er i risikogrupper  

Elever som er i risikogrupper, eller som har nær familie i risikogrupper, skal få tilbud om opplæring hjemme selv om skolen eller trinnet ellers er åpent. Med nær familie menes dem som eleven bor sammen med, og som det ikke er forsvarlig at eleven isoleres fra. I disse tilfellene har skolen plikt til å gi opplæring til eleven uavhengig av hvor lenge eleven må være borte fra skolen.

Det skal legges frem legeerklæring i disse tilfellene, som eksplisitt sier at eleven må være hjemme fra skolen. 

Hvis skolen eller SFO må stenge 

Hvis skolen/SFO delvis må stenge fordi det er så mange ansatte i karantene at det ikke er mulig å gjennomføre skoledagen, kan det bli nødvendig å stenge skolen eller gjennomføre opplæring hjemmefra for enkelte trinn.

Hvis skolen må stenge helt eller delvis, prioriteres elever som fortsatt skal få undervisning slik:  

  1. Elever med særlige behov
  2. 1. - 4 trinn: Dette kan innebære at ansatte på høyere trinn må undervise i klasser de ikke kjenner så godt
  3. 10. trinn
  4. 7. trinn
  5. 5. - 6 trinn og 8. - 9. trinn

I perioden skolen er stengt helt/delvis, skal opplæringen skje digitalt så langt det lar seg gjøre. Opplæringen skal i så stor grad som mulig følge fag- og timefordeling, men det kan være nødvendig å gjøre tilpassinger i en periode.

Vi gir ikke permisjon til karantene etter opphold i «røde» land 

Permisjonsreglementet til kommunen åpner opp for at hver elev kan få ti dager sammenhengende permisjon, så lenge det er forsvarlig. I forbindelse med den pågående pandemien, er det bestemt at det ikke skal innvilges permisjon dersom elever har dratt på ferie til «røde» land, for så å be om permisjon i karantenetiden. Skolene skal ikke bidra til økt smittetrykk ved å legge til rette for en slik praktisering av regelverket.

Elever som holdes hjemme 

Hvis foreldre velger å holde barna hjemme uten medisinsk begrunnelse/pålagt karantene, skrives eleven ut av skolen etter ti virkedager. Da overtar foreldrene opplæringsansvaret.