Søk om redusert betaling

Når du har plass i SFO kan du søke via foreldreportalen på nettet. I foreldreportalen klikker du på ditt eget navn øverst til høyre (din profil i foreldreportalen) for å finne søknad om redusert betaling. 

Søk om redusert betaling for SFO

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. august.

Hvis søknaden innvilges vil redusert betaling gjelde fra 1. august. Vi anbefaler at du søker før utgangen av mai hvert år, dersom du vil være sikker på å bli fakturert redusert pris i august. For søknader mottatt i juni og juli kan vi ikke garantere rett fakturering i august. Eventuell korrigering vil finne sted på senere faktura.

For søknader om redusert foreldrebetaling som mottas etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet. Det gis ikke tilbakevirkende kraft.

Hvem kan søke om redusert betaling?

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke kommunen om redusert pris. Du kan først søke om redusert betaling når du har plass i SFO. 

Dokumentasjon på inntekt

Kommunen innhenter husstandens inntektsopplysninger direkte fra skattemyndighetene. Før du søker må du kontrollere at du har mottatt siste års skattemelding fra skattemyndighetene.

Hvis du ikke har mottatt skattemelding eller har varig nedgang i inntekten din inneværende år, må du sende inn dokumentasjon sammen med søknaden.

Eksempler på dokumentasjon

  • Lønnslipper/bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn, sluttattest, oppsigelsesbrev eller lignende
  • Vedtak om dagpenger, uføretrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, overgangsstønad, fødselspenger, introduksjonsstønad eller sosialhjelp
  • Dokumentasjon fra Lånekassen
  • Dokumentasjon fra skole/studiested, studentbevis, kopi av betalt semesteravgift

Veiledning 

Veiledning redusert foreldrebetaling i SFO

Slik søker du

Gå til www.vigilo.no - velg "Logg inn OAS". Velg Lillestrøm kommune, og logg på med ID-porten.

Selv om du har flere barn i SFO skal du bare sende én søknad. Du må betale full pris for SFO-plassen(e) frem til søknaden er godkjent. Den reduserte prisen gjelder fra neste måned.

Dersom søknaden din blir godkjent, gjelder vedtaket ut skoleåret. Ved overgang til nytt skoleår må du søke på nytt. Dersom inntekten i familien blir endret i løpet av året, må du gi beskjed. Du må da sende inn oppdatert dokumentasjon på den nye inntekten. 

NB! Du må søke om redusert betaling for barn i barnehage og SFO hver for seg.

Se veiledning og søk om redusert foreldrebetaling i SFO.

Du må vedlegge dokumentasjon

Du må dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Når du søker må du sende inn dette:

  • Kopi av siste skattemelding (NB! Ikke skatteoppgjør)
  • Dersom det er større endringer i inntekt etter skattemeldingen, må dette dokumenteres (lønn, stønader, trygd o.a.)
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Les mer om redusert betaling for SFO

PDF versjon av skjemaet