Kapittel 1 Innledende bestemmelser

§ 1 Vedtektens formål

Vedtekten inneholder opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til Skolefritidsordningen (SFO), og fastsettes av skoleeier. Vedtekten utfyller lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) § 13-7 med tilhørende forskrifter.

§ 2 Den kommunale forvaltning

SFO eies av Lillestrøm kommune, og drives i samsvar med opplæringslova med tilhørende forskrifter, forskrift om miljørettet helsevern, kommunale planer og vedtak.
Administrativt er SFO tilknyttet Oppvekst med direktør oppvekst som ansvarlig.

§ 3 Bemanning og ledelse

SFO er en del av den enkelte skoles virksomhet, hvor rektor er faglig og administrativ leder.
Leder for SFO har den daglige ledelsen. Bemanningen for øvrig skal være tilstrekkelig slik at formålet med SFO blir oppfylt.

§ 4 Arealutnytting

Både inne- og uteareal som benyttes skal være egnet for formålet.

§ 5 Politiattest og taushetsplikt

Alt personale i SFO må vise politiattest før de kan tiltre. Personalet har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 13.

Kapittel 2 Formål

§ 6 Formål

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos alle barn på 1. til 4. årstrinn. På Frydenlund skole og ressurssenter tilbys plass for barn med særskilte behov på 1.- 10. årstrinn. På Skåningsrud skole og ressurssenter og på base 3 på Garderåsen skole tilbys plass for barn med særskilte behov på 1- til 7. årstrinn. For barn med særskilte behov etter 4. årstrinn er et tilbud om SFO-plass avhengig av skoleplass på en av kommunens spesialskoler. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn.

Kapittel 3 Samarbeid og medvirkning

§ 7 Barns medvirkning

Barna skal delta i skolens arbeid med skolemiljøet, herunder SFO, jf. opplæringslova § 9 A-8. Barna har videre en rett til å si sin mening og å bli hørt i saker som berører dem, jf. Barnekonvensjonen artikkel 12. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

§ 8 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Det er ikke eget foreldreråd eller samarbeidsutvalg for SFO, men skolens foreldreråd står fritt til å etablere en egen arbeidsgruppe for SFO.

§ 9 Opplysningsplikt

Personalet i SFO har i enkelte tilfeller en opplysningsplikt til sosialtjenesten, den kommunale helse og omsorgstjenesten og barnevernet, jf. opplæringslova § 15-3 og § 15-4.

Kapittel 4 Søknad og opptak

§ 10 Opptak og opptakskriterier
 • Opptak til SFO skjer via søknad. Barn på 1.-4. trinn som har søkt innen fristen vil få tilbud om plass fra neste skoleår. Hovedopptak har søknadsfrist 1. mars.
 • Søknader utenom hovedopptaket behandles fortløpende. Ved flytting internt i kommunen følger innvilget SFO-plass med til ny skole. Ved søknad utenom hovedopptaket eller ved intern flytting, og hvor det er behov for særskilt tilrettelegging, vil plassen bli innvilget så raskt som mulig, og senest innen én måned.
 • Unntaksvis er det behov for oppbemanning før plassen kan tas i bruk.
 • Opptaket gjelder ut 4. trinn, eller til plassen sies opp, jf. § 20.
 • Barn med særskilte behov på 5. -10. trinn og som har plass på kommunens spesialskoler, gis mulighet til å søke SFO-plass ved kommunens tilrettelagte tilbud.
§ 11 Tilbudstyper

Det kan søkes om følgende oppholdstid:

 1. Fast ordning med 1, 2, 3, 4 eller 5 dager per uke.
 2. Delt måned - plassen kan benyttes to hele uker i løpet av en kalendermåned.
 3. Enkeltdag - det er i spesielle tilfeller anledning til å kjøpe enkeltdager etter avtale med SFO.
§ 12 Saksbehandling ved opptak

Kommunen behandler fortløpende søknader etter § 10. Svar sendes ut til den adressen som er oppgitt i søknaden.

§ 13 Klagerett

Avslag eller innvilgelse av en plass i SFO er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 og kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen. I klagen må det vises til hvilken avgjørelse det klages på, og klagen bør begrunnes. Klagefristen er tre uker. Dersom kommunen ikke tar klagen til behandling eller gir klageren medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Kommunens klageorgan er klageinstans.

Kapittel 5 Opphold i skolefritidsordningen

§ 14 Åpningstider

SFO holder åpent mandag til fredag klokken 0700-1700, men stengt i den tiden alle elever har undervisning. Skåningsrud skole og ressurssenter har avvikende åpningstider.

SFO er stengt på følgende tider:

 1. Fire uker i juli.
 2. Jul- og nyttårsaften.
 3. Fra kl. 12 onsdag før skjærtorsdag.
 4. Fem planleggingsdager pr. år.
§ 15 Permisjon

Det gis ikke permisjon fra opphold i SFO.

§ 16 Ferie

Om sommeren holder SFO stengt fire uker i juli. Ukene blir annonsert i oversikt over ferie- og fridager i skolen.

§ 17 Betaling

Betaling for barnas opphold i SFO skjer etter de til enhver tid gjeldende satser og betalingsreglement vedtatt av kommunestyret. Vedtatte økte satser for oppholdsbetaling blir fastsatt i kommunens årlige budsjettvedtak og kunngjøres på kommunens nettsider.

Retningslinjer for betaling:

 1. Betalingen skjer hver måned på tilsendt faktura. Det betales for 11 hele måneder pr. år. Juli måned er betalingsfri.
 2. Det må betales for hel måned, betaling regnes fra den 1. i hver måned.
 3. Det gis ikke betalingsfritak for ferier utover betalingsfri måned.
 4. Ved sammenhengende sykdom utover en måned kan det søkes om betalingsfritak for hele sykdomsperioden. Sykdom må dokumenteres av helsepersonell.
 5. Hvis betaling ikke er mottatt innen fristen sendes et inkassovarsel inklusive gebyr. Forsinkelsesrenter vil påløpe fra forfallsdatoen på fakturaen til betalingsdato.
 6. Hvis inkassovarselet ikke blir betalt innen fristen, sendes skriftlig varsel om oppsigelse av plassen.
 7. Ved fortsatt manglende betaling, vil kravet bli sendt til innfordring, og kan medføre ytterligere omkostninger samt rettslig inndriving av kravet.
 8. Kommunen kan helt unntaksvis innvilge redusert betaling/ bortfall av betaling dersom særlige sterke grunner tilsier det. Som eksempel nevnes sykdom som ikke faller inn under bokstav d.

Har familien ubetalte regninger fra tidligere opphold i barnehage eller skolefritidsordning, må det være inngått en betalingsavtale eller hele beløpet må være betalt før barnet kan starte i SFO.

Ved uforutsette hendelser og pandemier, slik at driften må innstilles helt eller delvis, er ikke Lillestrøm kommune erstatningspliktig for tapt arbeidsfortjeneste eller lignende til foreldre. Reduksjon av foreldrebetaling vil bare kunne skje dersom åpningstiden reduseres med mer enn 2,5 timer.

§ 18 Redusert betaling

Husstander med lav inntekt kan få redusert oppholdsbetaling. Eget søknadsskjema må benyttes, og spesifisert dokumentasjon må følge søknaden. Regler om redusert oppholdsbetaling fremgår av kommunens betalingsreglement. Det gis ikke tilbakevirkende kraft ved innvilgelse av redusert betaling.

§ 19 Vilkår for endring i oppholdstid
 1. Økning og reduksjon i oppholdstid må meldes skriftlig.
 2. Endring i oppholdstid vil alltid gjelde fra den første i måneden.
 3. Gjelder endringen økning i antall dager, kan det skje når bemanningen tillater det.
 4. Ved reduksjon er det en måneds oppsigelsestid, løpende fra den første i påfølgende måned.
§ 20 Oppsigelse

Oppsigelse av SFO-plassen gjøres skriftlig, fortrinnsvis elektronisk. Ved oppsigelse er det en måneds oppsigelsestid, løpende fra den første i påfølgende måned. Ved eventuelle innskrenkninger i driften av den enkelte SFO, kan kommunen gå til oppsigelse med tre måneders varsel løpende fra den første i påfølgende måned.

§ 21 Oppsigelse grunnet mislighold

Kommunen kan si opp plassen med en måneds varsel løpende fra den første i påfølgende måned dersom det foreligger vesentlig mislighold av avtalen. Før eventuell oppsigelse skal de foresatte gis skriftlig varsel for å få anledning til å rette opp forholdet.

Som vesentlig mislighold regnes blant annet:

 1. Åpningstiden ikke overholdes (for eksempel der barnet gjentatte ganger hentes for sent).
 2. Betalingsreglementet ikke overholdes (jf. § 20).
 3. Det gis uriktige opplysninger i søknaden.
 4. Det står igjen restanse (ubetalte regninger) fra tidligere opphold i barnehage/SFO.
 5. Det unnlates å gi oppdaterte opplysninger om økt inntekt ved innvilget redusert betaling.
 6. Trusler eller vold mot ansatte eller elever.
 7. Dersom særskilte forhold gir grunn til det.

Kapittel 6 Forskjellige bestemmelser

§ 22 Erstatningsplikt og forsikring

SFO har som hovedregel ingen erstatningsplikt ved tap eller skade på barns medbrakte personlige eiendeler som for eksempel klær, leker m.m. Dersom skaden skyldes at ansatte har handlet forsettlig eller uaktsomt, kan det være aktuelt å erstatte slike skader eller tap, jf. skadeserstatningsloven kapittel 2.

Barn i SFO er kollektivt ulykkesforsikret for den tiden de oppholder seg på skolen, på utflukter, reiser og liknende som er arrangert av skolen/SFO, og på direkte vei til og fra skolen/SFO.

§ 23 Forsøksordninger

Kommunen kan igangsette forsøksordninger som gir et gunstigere SFO tilbud til den gruppen som faller inn under forsøkets rammer.

§ 24 Ikrafttredelse

Vedtektene er gjeldende for Lillestrøm kommune fra 01.01.2020.
Redaksjonelle endringer av vedtektene foretas administrativt.