Om sommerskolen

Formålet med sommerskolen

Sommerskolen er utviklet for å gi et positivt sosialt og læringsfremmende tilbud til elever i kommunen, utover det ordinære skoleåret.
Sommerskolen ønsker å nå bredt ut og har utviklet kurs med hovedtemaer innenfor realfag, språk, kunst, dans, musikk, idrett og teater. Vi bruker både klasserommet, skolegården, nærmiljø og by som læringsarena, og legger vekt på en praktisk tilnærming til spennende temaer innenfor de klassiske skolefagene.

Et sentralt mål er at elevene skal føle mestring gjennom kurs med høy faglig kvalitet, samtidig som de får muligheter til å ha det gøy og få nye venner. Alle kursene inneholder innslag av fysisk aktivitet, og på noen av kursene vil dette være svømming.

I 2021 vil sommerskolen bli avholdt i uke 26, 31 og 32. Vi jobber også med mulige tilbud i uke 27-30.

Ekstra bevilgning fra Udir

I år har regjeringen bevilget 500 millioner kroner til 228 ulike kommuner som skal gå til å utvikle eller utvide et sommerskoletilbud i kommunen, for å kompensere for noen av de faglige og sosiale følgene som pandemien har hatt for barn og unge. Lillestrøm kommune har dermed fått ekstra midler, regnet ut på bakgrunn av kommunens andel av elever på 1.-10. trinn, jf. GSI pr. 01.10.2020.

Midlene skal utelukkende gå til «tilskudd til nye og utvidede sommerskoletilbud i forbindelse med  med koronapandemien», og tilskuddet har opprinnelse i Prop. 79 S (2020-2021) og Innstilling 233 S (2020–2021).

De ekstra midlene gjør at vi i år kan tilby et bredere spekter av kurs, utvide tilbudet til flere steder i kommunen og ikke minst ha plass til flere elever enn noen gang.
Vi har også innledet et samarbeid med kommunens lag og foreninger som har fått mulighet til å søke tilskudd til å arrangere sommerskolekurs.

Hvem jobber på sommerskolen

Aktivitetsledere som er ansatt på Lillestrøm sommerskole er lærere og studenter fra universiteter og høyskoler. I tillegg har vi også ansatt elever fra videregående skoler som assistenter på sommerskolen.

Alle som jobber på sommerskolen deltar på obligatoriske planleggingsdager før oppstart. Planleggingsdagene brukes til opplæring i kursinnhold, men også førstehjelp, brann- og smittevern. På kurs som foregår ved vann deltar kurslederne også på livredningskurs.

Det vil være minst to ledere/assistenter som har ansvaret for hvert kurs.
Alle kurssteder vil ha en leder eller kontaktperson som er tilgjengelig hver dag i kursperioden.

Praktisk informasjon

Oppmøte og deltagelse

Lillestrøm sommerskole har base på Kjellervolla, Østersund og Bingsfoss ungdomsskoler. Enkelte kurs har andre oppmøtesteder, men dette vil komme fra av kursbeskrivelsen.

Alle kurs starter kl. 09.00 og slutter kl. 15.00. Elevene har anledning til å komme fra kl. 08.30

Vi har felles rutiner for registrering av elever ved levering og henting, der de får utdelt navneskilt i nøkkelbånd som de har på seg gjennom kursdagen.

Kursgruppene er satt sammen av elever fra forskjellige skoler og er aldersblandet innen gruppene 3. - 4., 5. - 7. og 8. - 10. trinn. Elevene skal meldes på kurs ut fra det trinnet de starter på høsten 2021.

Vi er mye ute på sommerskolen og elever må ha med klær tilpasset værforholdene.

Fravær eller sykdom må meldes hver dag til leder på basen.

Alle som får plass på et kurs, vil motta et informasjonsbrev med praktisk informasjon og kontaktinformasjon.

Påmelding

Sommerskole er et gratis tilbud for elever som er bosatt i Lillestrøm kommune.
Vi har kurs for elever som skal begynne i 3. - 10. trinn til høsten. Det vil si at alle som i dag går i 2. - 9. trinn kan søke om plass på sommerskolen.

Alle kan prioritere 3 kurs i sin søknad, men hver elev vil kun få tilbud om et kurs. Dette er for at flest mulig skal få tilbud om sommerskole.

Plassene fordeles ved trekning hvis det er flere søkere til et kurs enn det har plasser. Plassene fordeles etter at påmeldingen er avsluttet.

Informasjon om tildeling av plasser og ventelister vil foregå via e-post som er oppgitt i søknaden.

Spesielle behov

Har ditt barn spesielle behov - ta kontakt med leder på Sommerskolen for en vurdering og en eventuell drøfting om tilrettelegging.