Opprettholder strenge tiltak - tiltaksnivå A videreføres fram til og med søndag den 25. april.

Informasjon om koronavaksine

Søke tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger

Søknad om tilknytning (VA-melding) skal godkjennes for både nye byggetiltak og for eksisterende boliger som ønsker ny eller endret tilknytning.

Søknad om uttak av vann for slokkevann og andre formål

Kommunene på Romerike har felles retningslinjer for vannforsyning til brannslokking og til sprinkleranlegg.

Bygge nær offentlige VA-ledninger

Det er normalt ikke tillatt å bygge nærmere offentlige ledninger enn fire meter.

Fylle opp terreng over kommunale ledninger

Det er ikke lov å fylle over offentlige hovedledninger selv om disse ledningene går over eiendommen din.

Private vann- og avløpsledninger

Private vann- og avløpsledninger kalles også stikkledninger. Det er grunneier som har ansvaret for vann- og avløpsledningene som går fra kommunens hovedledning og inn til eiendommen din.

Overvannshåndtering

Overvann skal så langt som mulig håndteres på egen tomt og i åpne løsninger. Dette er viktig for å redusere faren for oversvømmelser og for å opprettholde vannets naturlige kretsløp.