Søknad om uttak av vann for slokkevann og andre formål

Kommunene på Romerike har felles retningslinjer for vannforsyning til brannslokking og til sprinkleranlegg.