Erklærte klimakrise

Kommunestyret i Lillestrøm kommune erklærte klimakrise.

På sitt siste møte før jul erklærte kommunestyret i Lillestrøm klimakrise, etter initiativ fra Miljøpartiet De Grønne. I vedtaket heter det: 

«Lillestrøm kommune erklærer global klimakrise. Klimahensyn skal være gjennomgripende for alle politikkområder, og alle framtidige vedtak knyttet til budsjett, kommuneplaner og andre større saker skal legge målet om å holde den globale oppvarmingen under maksimum 1,5 grader til grunn. Lillestrøm kommune har mål om klimanøytral drift innen 2027, og kommunen samlet sett kutte minimum 30% innen 2023 og minimum 60% innen 2030.» 

Fellesnemnda vedtok allerede i 2018 at FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for de valgene kommunen gjør, og at Lillestrøm kommune skal ha en utvikling som er bærekraftig både i dag og i framtida. Ett av de fire målene til Lillestrøm kommune sier dessuten at «Lillestrøm kommune skal redusere klimagassutslippene og ha en god ressursforvaltning, samtidig som kommunen skal håndtere forventet befolkningsvekst.»