Kvikkleire og skredfare

Store deler av Romerike ligger under marin grense, hvor det er forekomster av kvikkleire.

Nedlagte deponier

Se planer og arbeid som utføres ved våre nedlagte deponier.

Luftkvalitet

Gjennom vinteren kan vi oppleve perioder med kaldt og stillestående vær. I slike perioder er det fare for at luftkvaliteten blir vesentlig dårligere enn ellers.

Elbil og miljøvennlig transport

Lade og parkere elbil Elbilkalkulator Støtteordning for tilrettelegging for lading av elbil

Etablering og fjerning av oljetanker

Nedgravde oljetanker som ikke lenger er i bruk må fjernes.

Forurensing

Meld fra om forurensing, luftkvalitet, støy, forurenset grunn, forurensing i vann og vassdrag

Energiforbedring i bolig

Gratis energianalyse (ENØK-tiltak) .

Klimaplan

Klimaplanen skal peke ut hvordan Lillestrøm kommune skal ruste seg på veien mot lavutslippssamfunnet.

Klimatilpasning

Klimatilpasning handler om å tilpasse seg klimaet i dag, og forberede seg på fremtidens klima

Klimastrategi

Klimastrategien inneholder mål, og hovedområder for kommunens klimaarbeid med strategier og virkemidler.

Flom og flomberedskap

Hva gjør NVE, politi, kommunen hvis det blir flom i vår kommune. Hva må du gjøre selv?

Vannstand og flomvarsling

Se vannstand og faregrad for flom.

Natur og naturforvaltning

Landskapet i Lillestrøm kjennetegnes av åpne slettelandskap, skogkledte åstrakter og raviner, store vassdrag med kroksjøer og elvesletter av variert karakter.

Ravineplan

Plan for vern av raviner i delområde Skedsmo.