Fjerning av oljetanker

Nedgravde oljetanker som ikke lenger er i bruk må fjernes.

Forurensing

Meld fra om forurensing, luftkvalitet, støy, forurenset grunn, forurensing i vann og vassdrag

Energiforbedring i bolig

Gratis energianalyse (ENØK-tiltak) .

Klimaplan

Klimaplanen skal peke ut hvordan Lillestrøm kommune skal ruste seg på veien mot lavutslippssamfunnet.

Flom og flomberedskap

Hva gjør NVE, politi, kommunen hvis det blir flom i vår kommune. Hva må du gjøre selv?

Flomvarsling

Se vannstand og faregrad for flom.

Natur og naturforvaltning

Fremmede arter, Vassdrag