Hva gjør NVE?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å varsle om fare for flom og skred.

Alle kan abonnere på varsler fra NVE. Registrer deg som abonnent på varsom.no

Hva gjør politiet?

Politi er ansvarlig for å evakuere dersom liv og helse er i fare.

Politiet og kommunen vurderer og koordinerer eventuell SMS-varsling til dem som oppholder seg i et utsatt eller rammet område

Hva gjør kommunen?

Når det varsles fare for flom sjekker kommunen grøfter, kulverter og andre kritiske punkt der det kan oppstå overvannsproblem. Ved fare for stor vårflom i hovedvassdragene blir det gjennomført en mer omfattende sjekk, blant annet av pumper, ventiler og mobile flomvern. Det blir gjennomført befaring av flomvollene og gjennomført møter med øvrige beredskapsaktører.

Under en flomsituasjon holder og formidler kommunen oversikt over situasjonen og iverksetter tiltak for å opprettholde kommunens egen tjenesteproduksjon. Om nødvendig iverksetter kommunen styrking av eksisterende flomvern og bistår andre myndigheter og private med evakuering og berging av verdier.

Har du spørsmål se denne siden for vakttelefonen.

Hva kan du gjøre?

Hver enkelt har ansvar for å håndtere egne verdier slik at de ikke blir skadet i en flom.

Er du rammet av en naturulykke? Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.

Kjelleroversvømmelser

Generell vanninnstrømning via overvann utenfra må håndteres av forsikringsselskapet ditt. 110-sentralen kan kontaktes ved ekstreme tilfeller.

Kommunen har ikke anledning til å låne ut pumper.

Ser du at det kommer vann opp av sluk og rør, er det viktig å varsle kommunen. Da kan vi sjekke ut om det er tiltak vi kan gjøre på våre rør og pumper, men vi kommer ikke til den enkelte innbygger og tømmer kjelleren for vann.

Pass på at du ikke får i deg kjellervann med kloakk. Hold barn unna.

Naturskadeordningen

Les mer om naturskadeordningen her (www.landbruksdirektoratet.no).

Her er en nyttig huskeliste:

  • Finn ut hvor vannet selv vil gå, det vil alltid gå til det laveste punktet. Sørg for at terrenget har fall fra husveggene
  • Gå sammen med naboer og legg en plan. «Adopter» et kumlokk, og følg det opp utover våren. Fjern kvister, gjenstander, grus og sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt
  • Rydd i hus, kjeller og garasje, der du tror at det er fare for at vannet kan komme inn
  • Sjekk kummer og sluk 
  • Fjern snø og is fra avløpsveier og sluk
  • Lag dreneringskanaler.
  • Følg med på kommunens nettsider for informasjon
  • Følge med på vannføring og vannstand i lokale vassdrag

Nyttige linker