Julegata i Lillestrøm tennes søndag 27. november klokka 17.00.

Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Penger
Budsjettforslag for 2023

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2023

Forslag til budsjett for 2023 er offentliggjort. Her finner du også kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan. Fram til 29. november kan du komme med innspill til budsjettforslaget.


Les mer om forslaget og prosessen videre.

Meldinger fra kommunen

Høring av lokal forskrift

Forslag til lokal forskrift om gebyr og saksbehandling etter forurensningsforskriften, utslipp av industrielt avløpsvann og utslipp fra private avløpsanlegg er nå lagt ut på høring, med frist for innspill 04.12.2022.

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for skredsikring langs Jeksla på Lindeberg?

Formålet med planarbeidet er å ivareta områdestabiliteten for Smedstua næringsområde, og å ivareta et sikringsbehov for eksisterende bebyggelse i et område med dårlige grunnforhold.

Høring av forslag til endring av parkeringsbestemmelsene i reguleringsplan for Sørumsand næringspark

Det foreslås endring av parkeringsbestemmelsene innenfor områder avsatt til boligformål, felt B1 og B2. Parkeringskravet reduseres for bil og økes for sykkel.

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for Kjeller B7 på Kjeller?

Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Kjeller B7 i Kløverenga, på Kjeller. Planleggingens formål er å tilrettelegge for boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og tomannsboliger), med tilhørende leke- og uteoppholdsareal og infrastruktur. Det varsles samtidig om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale.

Krogstad miljøpark - Begrenset høring av mindre endring av reguleringsplan

Formålet med planendringen er å legge til rette for etablering av produksjon og lagring av hydrogen i søndre del av miljøparken.

Se flere meldinger fra kommunen

Aktuelt

Ordfører Jørgen Vik - portrettbilde

– Snakk med noen

Ordfører Jørgen Vik uttrykker medfølelse for de pårørende til de involverte i de tragiske trafikkulykkene i Lillestrøm i går. Har du vært vitne til en av ulykkene, er det viktig å ha noen å snakke med.

16. november 2022
Velferdsteknologi

Teknologiløftet

Budsjettforslaget for 2023 er offentliggjort. Teknologi står sentralt i ambisjonene, slik at innbyggerne kan bo hjemme så lenge som mulig, og klare selv. Vi kaller det Teknologiløftet. Lillestrøm kommune skal bruke 17,3 millioner kroner på Teknologiløftet i 2023.

10. november 2022
Vann fra springen

Økte gebyrer i 2023

Budsjettforslaget for 2023 er offentliggjort. Husstander i Lillestrøm kommune må forvente gebyrøkninger i 2023. Det er særlig kostnadene for vann og avløp som vil stige.

10. november 2022
 
Temabilde ungdomsskole og elev

Søk om tilskudd til møteplasser for barn og unge

Det er nå mulig for åpne frivillige organisasjoner og grupper å søke tilskudd til møteplasser for barn og unge. Søknadsfristen er 28. november kl. 23:59.

8. november 2022
Lillestrøm kulturskole

Hvem fortjener frivillighetsprisen 2022?

Vet du om en person, organisasjon eller gruppe som har gjort en enestående frivillig innsats? Nå har du mulighet til å nominere din kandidat til frivillighetsprisen.

2. november 2022
Temabilde helsestasjon og gravid

Svangerskapsomsorgen flytter

Svangerskapsomsorgen ved Sørumsand og Frogner helsestasjon flytter til Fet helsestasjon fra 21. november 2022.

14. oktober 2022
Les flere aktuelle saker