Meld fra om forurensing

Forurensing av grunn, vann eller luft kan være skadelig både for mennesker, natur og miljø. Oppdager du forurensing må du melde fra til brannvesenet eller oss i kommunen.

Luftkvalitet

Gjennom vinteren kan vi oppleve perioder med kaldt og stillestående vær. I slike perioder er det fare for at luftkvaliteten blir vesentlig dårligere enn ellers.

Støy

Støy defineres ofte som uønsket lyd. Opplevelsene av støy vil nødvendigvis variere fra person til person, men mange oppgir at de plages av støy i sitt nærområde.

Forurenset grunn

Hvis du skal grave eller bygge må du undersøke om det er forurenset grunn der du skal grave.

Forurensing i vann og vassdrag

Kommunen overvåker vann og vassdrag både med egen prøvetakning og gjennom arbeidet med vannområdet Leira-Nitelva og vann og vannområde Øyeren.

Nedlagte deponier

Se planer og arbeid som utføres ved våre nedlagte deponier.

Luftkvalitet

Gjennom vinteren kan vi oppleve perioder med kaldt og stillestående vær. I slike perioder er det fare for at luftkvaliteten blir vesentlig dårligere enn ellers.