Betydning for miljøet

Vann og vassdrag har stor betydning for planter, dyr og mennesker, og omfatter innsjøer, elver, våtmarker og grunnvann. Utfordringer knyttet til forurensning for miljøet i slike vannforekomster er sur nedbør, avrenning av næringssalter fra jordbruk, påvirkning fra avløp i spredt bebyggelse og forurensning av miljøgifter. 

Overvåkning av vann og vassdrag

Kommunen overvåker vann og vassdrag både med egen prøvetakning og gjennom arbeidet med vannområdet Leira-Nitelva og vannområde Øyeren.

Vannlokalitetene overvåkes ved kjemisk-fysisk overvåking og biologisk overvåking.

Kjemisk- fysisk overvåkning foregår kontinuerlig ved at det blir tatt vannprøver etter et fastsatt overvåkningsprogram. Her måles verdier av nitrogen, fosfor og mikrobiologiske parametere (E- coli), samt klorofyll A.

Biologisk overvåkning gjennomføres minimum hvert tredje år. Her overvåkes vannplanter, begroingsalger og bunndyr.