Kommuneplan

Alt du trenger å vite om en kommuneplan.

Reguleringsplaner

Alt du trenger å vite om reguleringsplaner.

Temaplaner

Retningsgivende fagplaner.

Klimaplan

Klimaplanen skal peke ut hvordan Lillestrøm kommune skal ruste seg på veien mot lavutslippssamfunnet.

Utarbeide reguleringsplanforslag

Veiledning til utbyggere og private forslagsstillere.

Kunngjøringer av planer og høringer

Se alle høringer, varsel om oppstart av planarbeid, offentlig ettersyn av arealplaner og vedtatte arealplaner.

Kartportal

Her kan du se detaljerte kartdata, arealplaner og en rekke temakart for Lillestrøm kommune.