Hvorfor er dette viktig?

Terrenginngrep i forurenset grunn kan føre til helse- og miljørisiko for omgivelsene. Derfor stiller vi krav til hvordan du skal håndtere forurenset grunn.

Hvem har ansvar for hva?

Det er du som tiltakshaver som har ansvaret for å finne ut om det er forurensning i grunnen på eiendommen. Som hovedregel krever vi at grunnundersøkelsene og tiltaksplanen utarbeides av et foretak med høy faglig kompetanse på området.

Før du graver

  • Finn ut om det er mistanke om forurensning i grunnen på eiendommen hvor det skal graves, ved å søke opp eiendommen i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase.
  • Hvis det er mistanke om forurensning i grunnen, må du sørge for at det blir foretatt grunnundersøkelser.
  • Hvis grunnundersøkelsene påviser forurensning, må du sørge for at det utarbeides en tiltaksplan for hvordan grunnforurensningen på eiendommen skal håndteres. Det finnes ikke et eget skjema, men tiltaksplanen skal svare på alle punktene i forurensningsforskriftens kapittel 2, § 2-6.
  • Skal du slippe anleggsvann via offentlig nett, må du i tillegg hente inn en avklaring fra kommunen.
  • Send inn tiltaksplanen til oss for godkjenning sammen med en eventuell avklaring fra kommunen. 

Hvis grunnen er forurenset kan du ikke sette i gang gravearbeidene før vi har godkjent tiltaksplanen. Dette er uavhengig av om arbeidene er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

Etter du har gravd

Når arbeidene er utført, skal du sende oss en sluttrapport for håndtering av forurenset grunn. Det finnes ikke et eget skjema, så skriv en tekst som inneholder

  • en redegjørelse for gravearbeidene som er utført.
  • kvitteringer som viser at overskuddsmassene er levert til et godkjent deponi for forurensede masser.

Vi anbefaler at sluttrapporten utarbeides av et foretak med høy faglig kompetanse på området. Sluttrapport for forurenset grunn behandles uavhengig av en eventuell søknad om ferdigattest.

Slik søker du om ferdigattest

Send sluttrapporten til

Dokumenter kan sendes inn til oss på e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no

Du kan også sende inn papirdokumenter til Postboks 313, 2001 Lillestrøm