Ferdigattest for tiltak med søknadsplikt, søkt om etter 2010

Når byggverket er ferdig, må du søke om ferdigattest. Vi kan ikke gi ferdigattest for byggesaker fra før 1. januar 1998.

Søknaden kan sendes oss på ulike måter:

Ferdigattest for tiltak med søknadsplikt, søkt om før 2010

Bruk blankett 5167 for byggesaker før 1.7.2010 fra Direktoratet for byggkvalitet og send til postmottak@lillestrom.kommune.no.

Dersom tiltaket er søkt om ved hjelp av en ansvarlig søker, må normalt sett et ansvarlig foretak påta seg ansvaret for at tiltaket er ferdigstilt i henhold til dagjeldende regelverk. Vi anbefaler at man forsøker å oppdrive kontrollerklæringene i tiltaket, og legge disse ved søknaden om ferdigattest. Dersom det er stilt vilkår i tillatelsen, må det bekreftes at disse er oppfylt. I noen tilfeller vil vi kunne kreve en rapport over utførte arbeider.

Se mer informasjon i veiledningen til SAK10 § 8-1 sjette ledd.

Ferdigattest for tiltak uten søknadsplikt

Vi kan ikke gi ferdigattest for tiltak som ikke er søknadspliktige.

Når du bygger en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt søknadsplikt, skal du melde fra til kommunen når bygningen er ferdigstilt, slik at vi kan oppdatere kart og eiendomsregister. Dette må du gjøre senest 4 uker etter ferdigstillelse. Du vil motta en bekreftelse fra oss når kart og eiendomsregister er oppdatert.

Fyll ut skjemaet Melding om frittliggende bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt og send det til postmottak@lillestrom.kommune.no.

Finn ferdigattesten

Hvis byggverket/tiltaket har fått ferdigattest, kan du finne den i Innsyn i byggesaker.

Behandlingstid og gebyr

Les om saksbehandlingstid for ferdigattest.

Det er i utgangspunktet gratis å få behandlet en søknad om ferdigattest, men dersom det har gått mer enn 5 år etter igangsetting og mer enn 2 år etter midlertidig brukstillatelse, så tar vi gebyr for behandling av søknad om ferdigattest. Se pris i Gebyrer og priser for plan, byggesak, geodata og landbruk.