Ferdigattest for tiltak med søknadsplikt

Når byggverket er ferdig, må du søke om ferdigattest. Vi kan ikke gi ferdigattest for byggesaker fra før 1998.

Utstedelse av ferdigattest mer enn 5 år etter igangsetting og mer enn 2 år etter midlertidig brukstillatelse koster 3100kr.

Søknaden kan sendes på ulike måter
1. Send inn søknaden via Byggsøk  
2. Bruk skjemaet fra Direktoratet for Byggkvalitet

Ferdigmelding for tiltak unntatt søknadsplikt

Du skal melde fra til kommunen om at du har bygget en bygning eller et tilbygg som er unntatt søknadsplikt.

Les mer om tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling - Byggesaksforskriften (SAK10) på DIBK.no

Finn ferdigattest

Hvis byggverket har fått ferdigattest, kan du finne den i innsyn byggesak.

Behandlingstid

Les om saksbehandlingstid for ferdigattest 

Ferdigattest for eldre bygg

Retningslinjene gjelder for bygg som tidligere er godkjent av bygningsmyndighetene, men aldri har fått utstedt ferdigattest.

Bygg godkjent etter 1.1.1998

Godkjente tegninger og midlertidig brukstillatelse foreligger, men ansvarlig foretak er opphørt.

  • Ferdigattest kan utstedes når kompetent foretak (eventuelt tiltakshaver ved bagatellmessige mangler) bekrefter at påpekte mangler er utbedret og at bygningen er i henhold til godkjente tegninger med hensyn til planløsninger og fasader.
  • Det forlanges ikke søknad om ansvarsrett fra foretaket som utarbeider slik rapport, men foretaket skal være kvalifisert for å kunne tildeles ansvarsrett for kontroll av utførelse for det aktuelle byggetiltaket, jfr. Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett §§ 10, 11, 12, 13 og 14 og veiledningen til forskriften.
  • Utdanningskrav tiltaksklasse 1: Fagopplæring som svarer til fagprøve henholdsvis svenneprøve + 2 års praksis.
  • Utdanningskrav tiltaksklasse 2: Mesterbrev, teknisk utdanning som svarer til krav til mesterbrevsutdanning eller teknisk fagskole + 3 års praksis. 
Kommunens arbeid med utstedelse av ferdigattest prises etter dagens gebyrregulativ.

Bygg godkjent før 1998

Kommunen utsteder ikke ferdigattest for bygninger bygget før 1. januar 1998.