Som hovedregel er behandlingsfristen vår 3 uker for byggetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 uker for mer omfattende saker.

Følg saken din

Du kan følge med på saken din i saksinnsyn.

Når starter saksbehandlingstiden?

Vi regner saksbehandlingstiden fra vi mottar en fullstendig søknad, det vil si med all nødvendig dokumentasjon.

Hvis vi må innhente ytterligere dokumentasjon fordi søknaden ikke er fullstendig, inngår ikke dette i saksbehandlingstiden. Tiden saken er på uttalelse hos andre myndigheter inngår heller ikke i saksbehandlingstiden.

Dersom kommunen forventer at saksbehandlingen vil kunne ta lengre tid enn tidsfristene nevnt under, skal kommunen gi et foreløpig svar (forvaltningsloven § 11).

Tidsfrister for kommunens saksbehandling

2 uker

  • forhåndskonferanser

3 uker

  • igangsettingstillatelser
  • midlertidig brukstillatelser
  • ferdigattester 
  • byggesaker og delesaker der alle vilkår er oppfylt og det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet. 

12 uker

  • omfattende byggetiltak, med og uten dispensasjon fra reguleringsplan
  • felling av trær med dispensasjon fra reguleringsplan
  • rammetillatelse

Ingen lovpålagt frist

  •  Saker etter markaloven