Ny kommuneplan og bygge- og deleforbud i LNF-områder.

Ny kommuneplan for Lillestrøm kommune ble vedtatt 14.juni 2023. Den gjelder for alle bygge- og delesaker fra den ble vedtatt. Den nye kommuneplanen inneholder endringer i blant annet krav til utnyttelsesgrad og minste uteoppholdsareal, og medfører særlig endringer for eiendommer i tidligere Fet og Sørum kommuner. Se de nye bestemmelsene.

Samtidig ble det vedtatt å gjøre endringer i flere av bestemmelsene og legge disse ut på ny høring. Dette medfører at det er et totalt bygge- og deleforbud i LNF-områder fram til nye bestemmelser blir vedtatt. Les mer om bygge- og deleforbudet og hvilke bestemmelser som skal på ny høring.

Må du sende byggesøknad?

Sjekk om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg.

Send byggesøknad selv

Se hva du må ha med i byggesøknaden din, og hvordan du sender inn byggesøknad på egen hånd.

Byggesaksveiledning

Få hjelp med veiledning og generelle spørsmål om byggesaker.

Søke om dispensasjon

Dispensasjon.

Ferdigattest

Søk om ferdigattest.

Krav til tegningsgrunnlag

Krav til tegninger.

Bygge nær offentlige VA-ledninger

Det er normalt ikke tillatt å bygge nærmere offentlige ledninger enn fire meter.

Bestill forhåndskonferanse

I større eller mer komplekse saker, kan du bestille en forhåndskonferanse med en saksbehandler.

Søk med hjelp av fagfolk

Enkelte ting kan du ikke søke om selv. Da må du kontakte en ansvarlig søker som sender inn søknaden på dine vegne.

Behandlingstid for byggesak

Som hovedregel er behandlingsfristen vår tre uker for byggetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 uker for mer omfattende saker.

Nabovarsel

Skal du sette opp noe som er søknadspliktig, skal du vanligvis varsle naboen.

Bygg- og anleggsavfall

Materialer i gamle bygg kan inneholde stoffer som er skadelige for miljø og helse. For å hindre at disse spres, stiller myndighetene krav til håndtering av byggavfall.

Forurenset grunn

Hvis du skal grave eller bygge må du undersøke om det er forurenset grunn der du skal grave.