Byggesaksveiledning

Få hjelp med veiledning og generelle spørsmål om byggesaker.

Byggetilsyn (Meld i fra om ulovlig byggearbeid)

Oppfølging av byggetillatelse Vi kontrollerer at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket.

Må du sende byggesøknad?

Sjekk om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg.

Send byggesøknad selv

Se hva du må ha med i byggesøknaden din, og hvordan du sender inn byggesøknad på egen hånd.

Bygge nær offentlige VA-ledninger

Det er normalt ikke tillatt å bygge nærmere offentlige ledninger enn fire meter.

Krav til tegningsgrunnlag

Hva du må ha med på tegningene når du sender inn byggesøknad varierer etter type tiltak og hvilken reguleringsplan som gjelder

Bestill forhåndskonferanse

I større eller mer komplekse saker, kan du bestille en forhåndskonferanse med en saksbehandler.

Søk med hjelp av fagfolk

Enkelte ting kan du ikke søke om selv. Da må du kontakte en ansvarlig søker som sender inn søknaden på dine vegne.

Behandlingstid for byggesak

Som hovedregel er behandlingsfristen vår tre uker for byggetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 uker for mer omfattende saker.

Klage på vedtak i byggesak

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være postlagt før fristen går ut.

Nabovarsel

Skal du sette opp noe som er søknadspliktig, skal du vanligvis varsle naboen.

Ferdigattest

Når bygget er ferdig, må du søke kommunen om en ferdigattest. Først når ferdigattesten er godkjent, har du lov til å ta i bruk bygningen.

Søke om dispensasjon

Er det du ønsker å bygge, rive eller endre i strid med lov, forskrift og reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke dispensasjon fra regelverket.

Bygg- og anleggsavfall

Materialer i gamle bygg kan inneholde stoffer som er skadelige for miljø og helse. For å hindre at disse spres, stiller myndighetene krav til håndtering av byggavfall.

Forurenset grunn

Hvis du skal grave eller bygge må du undersøke om det er forurenset grunn der du skal grave.

Arbeid på eksisterende bygg

På DIBK.no får du hjelp til å vurdere om arbeid på en eksisterende bygning er vedlikehold, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller hovedombygging. Du får også vite om arbeidene krever søknad og om kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder.