Når må det lages en avfallsplan? 

Det må utarbeides en avfallsplan før igangsettelse, hvis

 • nybygget har bruksareal (BRA) på over 300 kvadratmeter
 • rehabilitering eller riving berører del av en bygning på over 100 kvadratmeter BRA
 • oppføring, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg genererer over 10 tonn avfall

Du skal ikke sende inn avfallsplanen til oss i kommunen for behandling, men den skal være utarbeidet og tilgjengelig for innsyn.

Når må jeg sende inn en sluttrapport?

Etter at tiltaket er fullført må du sende oss en sluttrapport, som dokumenterer hvor mye som er levert av de ulike avfallstypene. I sluttrapporten skal du også føre opp de planlagte mengdene fra avfallsplanen i en egen kolonne. Send sluttrapporten sammen med søknad om ferdigattest.

Legg ved kvitteringer

Sammen med sluttrapporten skal du levere kopi av kvitteringer for avfallet som er levert.

Dette kan være

 • kvitteringer fra avfallsmottak
 • deklarasjonsskjema for farlig avfall
 • egenerklæring for hvordan avfallet er håndtert og hvor du planlegger å levere det. Dersom du for eksempel har solgt takstein eller treverk, eller en maler eller elektriker har tatt med rester av maling eller EE-avfall for levering til sitt mottak

Finn blankett for sluttrapport med avfallsplan hos Direktoratet for byggkvalitet.

Når må det lages en miljøsaneringsbeskrivelse?

Det er krav om miljøsaneringsbeskrivelse ved endring eller riving av eksisterende byggverk dersom

 • arbeidene berører en del av en bygning på over 100 kvadratmeter BRA
 • oppføring, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg genererer over 10 tonn avfall

Prosjektering og utførelse av miljøsanering må være ansvarsbelagt, før kommunen kan gi tillatelse. Det vil si at du må ha en fagkyndig/foretak til å gjøre dette for deg.

Skal utformes som en rapport

Miljøsaneringsbeskrivelsen skal utformes som en egen rapport, som minimum må gi opplysningene som er gitt i TEK17, § 9-7 3. ledd, som er følgende:

 • hvem kartleggingen er utført av
 • dato for kartleggingen
 • byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent
 • resultat av representative materialprøver og analyser
 • forekomsten og mengden av farlig avfall, delt inn i avfallstyper
 • plassering av farlig avfall i byggverket, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil
 • hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert
 • hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet
 • hvor det farlige avfallet er planlagt levert
 • en tabell over alle funn av farlig avfall

Nyttige lenker