Hva mener vi med byggverk?

Med byggverk mener vi alle former for bygninger, konstruksjoner eller anlegg. Oftest er det støttemurer, støyskjermer, garasjer og uthus som kan komme i konflikt med ledningene.

Lillestrøm kommune skal godkjenne dokumentasjon på at tiltaket bygges på en forskriftsmessig måte.

Skal du bygge, rive eller endre? 

Er det vann- og avløpsledninger i nærheten av eller på eiendommen?

Ta kontakt med kommunen for å få et kart som viser hvilke ledninger som er registrert i kartdatabasen. Private stikkledninger på eiendommen er ikke alltid vist i kommunens database. Du kan da sjekke kommunens byggearkiv om det finnes kart over bunnledninger for eiendommen.

Kravet til frisoner er 2 x ledningsdybde. Offentlige ledninger ligger vanligvis på ca. to meters dybde. (frisone fire meter) Jo dypere ledning, desto større frisone. Noen ganger må kommunen kreve mer enn fire meters avstand til bygget.

Jeg skal bygge støttemur, støyskjerm, garasje, carport eller uthus

Ny bebyggelse skal ikke plasseres slik at den er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg.

For å bygge nærmere enn fire meter fra kommunal ledning må denne dokumentasjonen godkjennes:

  • Målsatt situasjonsplan som viser tiltakets plassering i forhold til ledningen.
  • Målsatt snitt-tegning av tiltakets fundamentering i forhold til ledningen.
  • Detalj- og snitt-tegninger må utføres av fagfolk.
  • Tegninger skal beskrive avstander og dybde til ledninger.
  • Beskrivelse av hvordan byggverket sikres mot skader som kan oppstå ved oppgraving av ledning.
  • Erklæring som viser at byggverket kan fjernes på kort sikt for eiers regning hvis kommunen må utføre vedlikehold på ledningen. Erklæringen skal tinglyses på eiendommen.

Må du sende byggesøknad?

Hva kan ellers gjøres for å sikre både byggverk og ledninger?

Stikkledninger kan legges om i en annen trasé. Eier av ledningen skal godkjenne at dette blir gjort.

Ledning kan legges i varerør eller kulvert med tilhørende trekkekummer. Dette vil sikre at ledningen kan skiftes ved behov.

Fundamentering på ledningsnivå betyr at det settes ned støtte (spunt eller mur) i hele byggets lengde, som sikrer ras. Ledningens eier(e) skal samtykke i tiltaket.

Slike tiltak er søknadspliktige, og skal godkjennes av kommunen før arbeidet settes i gang.

Slik søker du om tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger

Er det ulike frisoner for private ledninger og kommunale ledninger?

For bygging over eller nær private stikkledninger gjelder de samme krav om tilgjengelighet for drift og vedlikehold. Disse bestemmelsene er beskrevet i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Lenker