I Lillestrøm kommune eier abonnentene stikkledninger og installasjoner på disse helt frem til påkoblingspunktene på offentlige ledninger.

Kommunen er også forurensningsmyndighet, og skal påse at alle installasjoner som skal kople seg til offentlig ledningsnett, følger nødvendige forskrifter.

Å kople seg til kommunens vann- og avløpsledninger er søknadspliktig etter Plan- og bygningslovens § 20-1.

Vannledninger kan maks ligge på 3 meters dybde. Andre ledninger kan maks ligge på 5 meter.

Hvordan søker jeg om tilknytning til offentlige ledninger? (VA-melding)

Kommunen eier de offentlige ledningene og behandler søknader om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg.

Du må ha et ansvarlig foretak som kan søke for deg. Ny søknad om tilknytning skal sendes inn via Entreprenørportalen.

Kommunen som hovedledningseier godkjenner tilknytningspunkter på hovedledninger. Vi forutsetter at ansvarlig søker for VA-anlegget prosjekterer og beregner tiltakets behov for forskriftsmessig vannforsyning eller avløpsfunksjon i forhold til tilgjengelig kapasitet i kommunalt leveransepunkt.
Den som vil søke fradeling av eiendom eller bygge ny bolig, kan gjerne be oss om en forhåndsuttalelse VA for kommunal vann- og avløpforsyning.

Søknad om tilknytning skal godkjennes for både nye byggetiltak og for eksisterende boliger som ønsker ny eller endret tilknytning.

Entreprenørportalen

Hvem kan søke om å kople seg til offentlige ledninger?

Ansvarlig foretak skal være sentralt godkjent eller ha erklæring om ansvarsrett. Utførende personell må ha svennebrev som rørlegger og ADK1-sertifikat.

Søknad om tilknytning skal underskrives av deg som abonnent og av godkjent foretak. Overdras et arbeid underveis til et annet godkjent foretak, skal det sendes ny søknad.

Saksbehandlingstid

Vi behandler søknader fortløpende, men har 14 dagers saksbehandlingstid. Dette er gebyrfri saksbehandling.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp beskriver det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg. Vilkårene sikrer betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner på private vann- og avløpsanlegg. Den som prosjekterer og utfører et privat vann- og avløpsanlegg skal følge disse vilkårene.
Tekniske bestemmelser kan kjøpes hos kommuneforlaget.

Når skal vi godkjenne tilknytning eller planer for VA

Vi lager uttalelser til planlegging av vann og avløp før reguleringsplaner utarbeides - innspill VA

 • For å sikre eiendommen vann og avløp i områdeplaner
 • For å sikre eiendommen vann og avløp i detaljplaner.

Plan- og bygningsloven §§ 12-2 og 12-3

Vi skal godkjenne Søknad om tilknytning (VA-melding) før ferdigattester - innmåling VA

 • For å sikre at anlegget er utført forskriftsmessig
 • For å oppdatere kartdatabasen
 • For å kunne varsle abonnenten om service på hovedledning og varsling ved driftsavbrudd
 • For å kunne godkjenne søknad om ferdigattest

Vi skal godkjenne VA-melding før rammetillatelser - overordnet VA

 • For sikre eiendommens rett til offentlig vann og avløp ved hjelp av tinglyste erklæringer
 • For å legge nye kommunale ledninger – VA-normen
 • For å legge om gamle kommunale ledninger – VA-normen
 • For å lage en overvannsplan – Retningslinjer for overvannshåndtering
 • For å utrede brannvannkapasiteten – Retningslinjer for slokkevann

VA-normen med vedlegg/tekniske retningslinjer 

Vi skal godkjenne VA-melding før rivetillatelser – frakopling VA

 • For å sikre forskriftsmessig frakopling av vann og avløp på fellesledninger.
 • For å sikre forskriftsmessig frakopling av vann og avløp inne på eiendommen.
 • Vi skal godkjenne Søknad om tilknytning (VA-melding) før igangsettingstillatelser – detaljplan VA
 • For å søke om nye tilknytninger til kommunens ledninger
 • For å søke om større endringer for utvendige stikkledninger
 • For å søke om endret tilknytningspunkt
 • For å søke frakopling VA før man river et bygg
 • For å søke om frakopling VA ved opphør av gebyrer

Lenker til skjema 

Entreprenørportalen

Skal du senere foreta reparasjoner eller utbedringer som gir vesentlige endringer i vannforbruk eller utslippsmengder, må du ha ny tillatelse fra kommunen.

Tinglysing av avtaler

Noen ganger må et ledningsanlegg legges over annen grunn. Da trengs en avtale om rettighet på en annen person sin eiendom. Dette kalles en servitutt. En slik avtale – servitutt – kan tinglyses.

Rettigheter eller tinglyste erklæringer for å legge og eie ledninger over annen grunn skal sikres i en byggeprosess.

Ta kontakt med Kartverket for å få hjelp til dette.

Kart over vann- og avløpsledninger

VA-kart som viser planlagt privat vann- og avløpsanlegg frem til offentlige ledninger skal både legges ved søknad om ny tilknytning, og ”som bygget” ved ferdigmelding. Kartet skal prosjekteres av fagfolk med VA-kompetanse.

Omlegging av kommunale ledninger

I forbindelse med en byggesak skal omlegging av offentlige ledninger søkes om særskilt.

Omlegging av kommunale ledninger skal følge VA-normens tekniske retningslinjer 

Separatsystem for spillvann og drensvann

Kommunen krever separate stikkledninger for overvann og spillvann.

Det er viktig å sikre at minst mulig fremmedvann renner inn i spillvannsnettet og skaper dårlig kapasitet på ledningen.

Ved å legge en ekstra ledning i grøfta i forbindelse fornyelse av ledninger, kan man unngå ny oppgraving seinere når et slikt krav kommer.

Vann og avløp til garasjen eller hagestuen er søknadspliktig VA

Hvis du skal bygge en frittstående garasje eller et annet bygg med vann og avløp skal det meldes om vann- og avløpsarbeid i entreprenørportalen.

Du trenger ikke ny vannmåler hvis vannforbruket blir målt gjennom den måleren du har.

Reparasjoner eller utbedringer som gir vesentlige endringer i vannforbruk eller utslippsmengder eller krever arbeid på kommunens ledninger/kummer må også søkes om.

Ikke alle arbeider på stikkledninger er søknadspliktig

Dette er unntatt søknadsplikt:

 • Lekkasjer
  Vannlekkasjer eller kloakkutslipp er akutt skade og skal repareres umiddelbart. Slike jobber er ikke søknadspliktig VA og berører ikke offentlige ledninger.
 • Bytte defekt stoppekran
  Ny stoppekran er ikke en vesentlig endring og er ikke søknadspliktig VA. I noen tilfeller må din rørlegger varsler berørte abonnenter når kommunen stenger vannet på hovedledningen. Se egen artikkel
 • Reparere drenering
  Reparere eller fornye drenering rundt huset er ikke søknadspliktig VA. Men å etablere helt ny drenering tilknyttet kommunalt nett er søknadspliktig VA.
 • Svømmebasseng
  Svømmebasseng er ikke søknadspliktig for vann og avløp. Du må ha vannmåler, tilbakeslagssikring kategori 5, og avløpet skal skje gjennom din egen spillvannsledning.

Når et arbeid er utført vil vi anbefale at du kontakter kommunen hvis ledningsanlegget er oppgradert, slik at kartdatabasen kan oppdateres.

Kontaktinformasjon

Vann og vannmiljø
Telefon: 66 93 80 00
e-post: postmottak@lillestrom.kommune.no