Hva er VA-normen?

Les hele VA-normen for Lillestrøm kommune

Vann- og avløpsnormen (VA-normen) sørger for sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til alle innbyggerne i kommunen. Den setter standarden for hvordan vann- og avløpsanlegg skal utføres i kommunen og stadfester det som tidligere har vært krav i kommunale utbygginger.

Alle arbeider på vann- og avløpsinstallasjoner i Lillestrøm kommune skal utføres i henhold til kommunens tekniske retningslinjer for vann og avløp (VA-normen).

Vannledniger kan maks ligge på 3 meters dybde. Andre ledninger kan maks ligge på 5 meter.

Når skal VA-normens retningslinjer brukes?

VA-normen ligger til grunn for krav som stilles i forbindelse med utbyggingsavtaler i kommunen. Et VA-anlegg må tilfredsstille disse kravene samt kravene i Plan- og bygningsloven om godkjenning og kvalitetssikring.

VA-normen gjør det enkelt for entreprenører, rørleggere, konsulenter og andre å finne ut hva som er kommunens krav til VA-tekniske anlegg. Normen sikrer god kvalitet i utførelse og sluttprodukt på kommunens ledningsnett og de anlegg som skal knyttes til dette.

Plan- og bygningsloven

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp beskriver det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg. Vilkårene sikrer betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner på private vann- og avløpsanlegg. Den som prosjekterer og utfører et privat vann- og avløpsanlegg skal følge disse vilkårene.
Tekniske bestemmelser kan kjøpes hos kommuneforlaget.

Hva beskrives i VA-normen?

Normen beskriver søknadsprosesser og krav til planlegging, utførelse og dokumentasjon. VA-normen gir faglig oppdatert informasjon og lenker til alle VA-relevante lover, forskrifter, normer og standarder.

Ensartede regler innenfor fagfeltet gjør det enklere for aktørene med hensyn til krav til prosjektering, materialvalg, og helt til ferdigmeldinger og sluttdokumentasjon for tiltak.

Les hele VA-normen for Lillestrøm kommune
Her er det etablert lenker til relevante lover og forskrifter samt til aktuelle VA/Miljøblad.
Tilgang til VA/Miljøblad er gratis for alle eksterne brukere (konsulenter, entreprenører etc.)

Vedlegg i normen

  1. Forklaring av betegnelser og forkortelser
  2. Henvisning til lover, forskrifter mm.
  3. Krav til prosjektdokumentasjon
  4. Mottakskontroll for VA-materiell
  5. Krav til registrering av VA-anlegg (registreringsinstruks)
  6. Retningslinjer for overvannshåndtering
  7. Retningslinjer for slokkevann og vann til sprinkleranlegg for kommunene på Romerike

Tegninger på utforming av grøfter og kummer (normblad)

Hjelpedokumenter

Andre lenker