Hvem gjelder retningslinjene for?

Retningslinjer for overvannshåndtering er rettet mot alle som planlegger, prosjekterer eller oppfører bygg. Retningslinjene er basert på Kommuneplanen og bestemmelser  fattet på nasjonalt nivå.

Retningslinjene gjelder alle anlegg hvor utvendige arealer, og dermed overvannshåndtering, er en del av tiltaket. Dette innbefatter:

 • Nybygging, dvs. utbygging av nye- og fortetting av eksisterende områder
 • Vesentlig endring eller utvidelse av eksisterende bygg og anlegg

Ved oppføring av nye bygg og tiltak som gjør større endringer på din eiendoms evne til å holde igjen overvann, er det krav om overvannsprosjektering. Husk at det ved søknaden må leveres overvannsprosjektering og ansvarserklæringer fra firmaet som har stått for prosjekteringen.

Når skal retningslinjer for overvannshåndtering brukes?

Retningslinjene skal brukes:

 • Under bygging, boring og graving der vann brukes og/eller genereres, samt for håndtering av regnvann/grunnvann og lignende under oppføring
 • Drift og vedlikehold av anlegg knyttet til overvannshåndtering

Retningslinjene skal også veilede tiltakshaver av eneboligtomter/åpen småhusbebyggelse.

Retningslinjer for overvannshåndtering

Retningslinjer overvannshåndtering.pdf (PDF, 17,8 MB)

Hva inneholder retningslinjene?

Formålet med «Retningslinjer for overvannshåndtering» er tredelt:

 • Bistå med kunnskapsoppbygging
 • Veilede og stille krav der kommunen har myndighet
 • Vise forslag til løsninger

Retningslinjene omhandler blant annet:

 • Klimaendringer og fortetting
 • Fremtidsrettet overvannshåndtering i plan- og byggesaker
 • Påslipp til kommunalt avløpsnett og utslipp til resipient
 • Aktuelle løsninger for overvannsdisponering
  • Grønne tak
  • Takvann
  • Renner, kanaler og bekker
  • Infiltrasjon og permeable flater
  • Fordrøyning
  • Åpne magasiner
  • Lukkede magasiner
  • Veivann og vann fra parkeringsarealer
  • Vegetasjon, trær
  • Funksjonskrav og estetikk
 • Rensemetoder og forurenset overvann
 • Dimensjonering
 • Bekkelukkinger og tiltak i bekker
 • Erosjon, gjentetting og vinterpåvirkning
 • Fare for flom, eksisterende vannveier og flomveier