Retningslinjer for overvannshåndtering

Overvann skal så langt som mulig håndteres på egen tomt og i åpne løsninger. Dette er viktig for å redusere faren for oversvømmelser og for å opprettholde vannets naturlige kretsløp.

Drenering, overvann og takvann

Overvann og takvann skal disponeres på egen grunn. Hvordan sikre bolig og eiendom mot overvann, oversvømmelser og vann på avveie.

Vasker du bilen hjemme?

Når du vasker bilen på gaten eller parkeringsplassen hjemme, renner det skitne vaskevannet urenset ut i lokale bekker og vassdrag.

Påslipp til kommunalt ledningsnett

For påslipp av anleggsvann til offentlig nett må det innhentes tillatelse fra kommunen. Som ledningseier kan kommunen stille krav for å beskytte ledningsnett og renseanlegg.