Overvannshåndtering

Overvann skal så langt som mulig håndteres på egen tomt og i åpne løsninger. Dette er viktig for å redusere faren for oversvømmelser og for å opprettholde vannets naturlige kretsløp.

Drenering, overvann og takvann

Overvann og takvann skal disponeres på egen grunn. Hvordan sikre bolig og eiendom mot overvann, oversvømmelser og vann på avveie.