Som ledningseier kan kommunen stille krav for å beskytte ledningsnett og renseanlegg, jf. forurensningsforskriften kapittel 15 A.

Les mer om påslipp fra virksomhet til offentlig avløpsnett på www.miljodirektoratet.no

Se også Forskrift om utslipp av industrielt avløpsvann og fra private avløpsanlegg

Parametere i avløpsvannet fra virksomheten skal ikke overstige grenseverdier satt iht. forurensingsforskriften. Det er virksomhetens ansvar å sørge for å dokumentere at grenseverdiene ikke overstiges.

Merk: Grenseverdi for suspendert stoff er innskjerpet i kommunens overvannveileder, her settes den til 100 mg/l for påslipp til kommunalt ledningsanlegg.

Innhente tillatelse

For å innhente tillatelse for påslipp av anleggsvann til offentlig nett skal det sendes inn informasjon med følgende opplysninger:

  • Kontaktdata med opplysninger om virksomheten
  • Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen
  • Eiendomsopplysninger og ønsket påslippspunkt
  • Beskrivelse av arbeidet som skal utføres med planlagt renseløsning, sedimenteringsanlegg, hyppighet for prøvetaking og rapporteringsrutiner til kommunen. Kommunen kan be om kopi av prøveresultater
  • Opplysninger om grunnforhold, eventuelle forurenset grunn eller tungmetaller på eiendommen
  • Varighet for påslipp – startdato og sluttdato
  • Ønsket mengde/behov for påslipp – kommunen bestemmer tillatt mengde

Dette sendes til Miljøteknikk på e-post: postmottak@lillestrom.kommune.no