Må jeg søke for å legge ny drenering fra grunnmuren?

Ja, det må søkes om å få tilknytte eiendommens drensvann til kommunens nett.

Hvis ikke eiendommen er tilknyttet offentlig overvannsnett, og det ønskes en ny tilknytning til offentlige ledningsnett, må det søkes kommunen om dette.

Søke tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger

Drensvannet må gjennom et sandfang/drenskum på drensledningen for å samle sand og grus slik at dette ikke havner i kommunens nett. En drenskum må derfor tømmes jevnlig.

Du trenger ikke søke om å reparere eller spyle opp tett drenering

Hvis ikke eiendommen er tilknyttet offentlig overvannsnett, kan man drenere grunnmuren uten å søke kommunen om tillatelse. Da føres vannet ut på terreng, fortrinnsvis egen eiendom, uten annen tillatelse. Påse at utløpet av dreneringen ikke fører til ulempe for omgivelsene.

Hvor skal takvannet føres?

Vann fra taknedløp skal disponeres på egen grunn, og helst ledes bort fra husveggen. Dette av hensyn til kommunens nett, men også til egen kjeller. Et overbelastet avløpsnett vil føre til vannskader i kjellere. Derfor tillates kun begrensede mengder takvann til kommunens avløpsnett. Kommunen kan pålegge huseiere å koble vekk sitt takvann fra avløpsledninger. Når takvannet og overflatevann blir fordrøyd på egen eiendom unngår man å overbelaste avløpsnettet.

Overflatevann

Overvann eller overflatevann er en samlebetegnelse på nedbør og smeltevann som renner av på tette overflater. Overvann skal i utgangspunktet håndteres lokalt på egen eiendom, og mengden som føres til kommunal overvannsledning via dreneringen skal ikke være større enn den naturlige avrenningen fra eiendommen.

Hvor mye overflatevann kan kommunen tillate at slippes på?  

Tillatt påslippsmengde er 1,5 ls/dekar tilført kommunalt overvannssystem. Ved å etablere godkjente fordrøyningsløsninger (løsningen som forsinker avrenning) på egen eiendom, kan den tilførte vannmengden kontrolleres.

I kommunens retningslinjer for overvannshåndtering finnes løsningsforslag, regler og krav for håndtering av overflatevann. Overflatevannet kan bli en ressurs som skaper et attraktivt bomiljø, og gode blågrønne løsninger begrenser faren for vannskader.

Tegninger og kart

Kommunen kan bidra med tegninger og kart.

I byggesaksarkivet kan det finnes bunnledningstegninger fra den gang huset ble bygd. Vi kan også sende deg et kartutsnitt hvor du kan se hvor de kommunale vann- og avløpsledningene går. I noen tilfeller er også de private stikkledningene tegnet inn på dette kartet.

Lenker

Om vann- og avløpsnormen (VA-normen)
Søke tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger
Overvannshåndtering