Må jeg søke for å legge ny drenering fra grunnmuren?

Ja, det må søkes om å få tilknytte drensvann fra grunnmur (som er fordrøyd) til kommunens nett.

Hvis ikke eiendommen er tilknyttet offentlig overvannsnett, og det ønskes en ny tilknytning til offentlige ledningsnett, må det søkes kommunen om dette.

Søke tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger

Drensvannet må gjennom et sandfang/drenskum på drensledningen for å samle sand og grus slik at dette ikke havner i kommunens nett. En drenskum må derfor tømmes jevnlig.

Du trenger ikke søke om å reparere eller spyle opp tett drenering

Hvis ikke eiendommen er tilknyttet offentlig overvannsnett, kan man drenere grunnmuren uten å søke kommunen om tillatelse. Da føres vannet ut på terreng, fortrinnsvis egen eiendom, uten annen tillatelse. Påse at utløpet av dreneringen ikke fører til ulempe for omgivelsene.

Hvor skal takvannet føres?

Vann fra taknedløp skal disponeres på egen grunn, og ledes bort fra husveggen. Dette av hensyn til kommunens nett, men også til egen kjeller. Et overbelastet avløpsnett vil føre til vannskader i kjellere. Kommunen kan pålegge huseiere å koble vekk sitt takvann fra avløpsledninger. Når takvannet og overflatevann blir fordrøyd på egen eiendom unngår man å overbelaste avløpsnettet.

Frakobling av taknedløp

Frakobling av takrenner betyr at takvannet ledes ut på bakken via utkast på nedløpet eller tilsvarende løsninger.

Dette kan du gjøre enkelt selv, eller få hjelp til av rørlegger. Du kan lede takvannet ut på bakken på egen tomt ved å montere utkast på nedløpet. Nedløpet tetter du med et lokk. Du bør se etter egnet sted å lede vannet til, og pass på blant annet at:

  • Vannet ikke renner over gangveier fordi det kan gi glatte, isdekte flater om vinteren.
  • Vannet kommer langt nok ut fra husveggen, for å unngå det renner inn i kjelleren.
  • Vannet må ikke renne slik at dine naboer får problemer.

Frakobling av taknedløp. En orientering til huseiere 

Overflatevann

Overvann eller overflatevann er en samlebetegnelse på nedbør og smeltevann som renner av på tette overflater. Overvann skal håndteres lokalt på egen eiendom. Dersom noe skal tilføres kommunalt nett, må det søkes og dokumenteres.

Hvor mye overflatevann kan kommunen tillate at slippes på?  

I kommunens retningslinjer for overvannshåndtering finnes løsningsforslag, regler og krav for håndtering av overflatevann. Overflatevannet kan bli en ressurs som skaper et attraktivt bomiljø, og gode blågrønne løsninger begrenser faren for vannskader.

Kommunens retningslinjer for overvannshåndtering åpner opp, i helt særskilte tilfeller, for veldig begrenset mengde med påslipp av overvann til kommunalt overvanssystem. Absolutt øvre mengde for påslipp er 1,5 ls/dekar beregnet av hele tomtens/tiltakets areal under forutsetning av at overvannsystemet har kapasitet til dette. Tillatelse til påslipp av overvann til kommunalt overvannsystem er kun et unntak.

Tegninger og kart

Kommunen kan bidra med tegninger og kart.

I byggesaksarkivet kan det finnes bunnledningstegninger fra den gang huset ble bygd. Vi kan også sende deg et kartutsnitt hvor du kan se hvor de kommunale vann- og avløpsledningene går. I noen tilfeller er også de private stikkledningene tegnet inn på dette kartet.

Lenker

Om vann- og avløpsnormen (VA-normen)
Søke tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger
Overvannshåndtering