Seks overvannstiltak du kan gjøre selv

I Lillestrøm kommune kan vi vente oss et varmere klima, med kraftigere nedbørsepisode, kortere snøsesonger og et endret flommønster. Dette vil føre til større risiko for en rekke naturfarer.

Regndråper på vindu.

Naturfarer gir mer overvannsproblemer, flom og skred. Skader som skyldes overvann kan være kostbare for innbyggere, kommunen og samfunnet generelt.

På denne siden finner du seks overvannstiltak du kan gjøre på egen eiendom. Disse tiltakene kan bidra til å begrense at overvannet fører til skader på din og andres eiendom.

Hvorfor kan overvann føre til skader?

Overvann er vann som renner av på overflaten som følge av regn og smeltevann. Kombinasjonen av kraftig regn, fortetting og økning av tette flater som betong og asfalt er en utfordring. Når overvannet ikke får filtrert ned i grunnen øker overflateavrenning både i intensitet og volum. Stor og hurtig avrenning kan skade bygninger, infrastruktur, helse og miljø.

Overvann kan skape skader på både egen og andres eiendom.

Her er seks overvannstiltak du kan gjøre på egen eiendom. Disse tiltakene kan hjelpe deg å forsinke og fordrøye vannet, og dermed bidra til å begrense at overvannet fører til skader på din og andres eiendom.

1. Lag et regnbed i hagen

Regnbed plantes i fordypninger i terrenget. Der jorda er tett leire, kan hele eller deler av jordlaget skiftes ut til ca. 80 cm dybde og etterfylles med sandholdig jord med kompost. Regnbed kan ha stor kapasitet til å håndtere overvann og det er et fint tilskudd til hagen. 

Les "Grefsen – overvannstiltak i småhusbebyggelse" fra Oslo kommune for mer informasjon om overvannshåndhåndtering og regnbed.

Et regnbed midt på plenen med ulike vekster.

2. Frakobling av taknedløp

Vann fra taket skal gå ut på terrenget, og skal ikke føres til kommunens overvannsledning. Du kan lese mer om dette på siden for drenering, overvann og takvann.

Bruk takvannet til å gi automatisk vanning til hagen, regnbed eller du kan samle det i regntønner for senere vanning.

Rennende vann fra takrenne.

3. Grønne tak

Grønne tak er vegeterte takflater bestående av tykt eller tynt jorddekke. Tynt jorddekke dekkes ofte med tørketlende sedumarter. Tykkere jordlag kaller vi ofte for takhager. Disse kan beplantes med trær og busker. Takhager med tykt jorddekke krever forsterking av bygninger for å tåle vekten.

Alle grønne tak bidrar til å holde igjen regnvann.

Sedum-planter på tak.

4. Legg vanngjennomtrengelig belegningsstein

I motsetning til vanlig belegningsstein, lar vanngjennomtrengelig belegningsstein vann renne gjennom. Dette kan redusere problemer med overvann. I tillegg er belegningsstein av denne typen mindre glatt på vinterstid.

5. Lag egne flomveier på egen eiendom

Generelt kan det være lurt å ha et fall fra husveggen i minst 3 meter unna huset.

I tillegg kan du sjekke hvor vannet renner og hvis mulig senke egnet areal på tomten din, slik at vannet kan samle seg der og sakte trekke ned i grunnen.

Vannvei av brostein.

6. La trærne stå

Et tre kan drikke flere hundre liter vann i døgnet. Trær bidrar derfor til å trekke bort vann fra kjellere, og bør ikke hugges ned ukritisk.

Trær på eiendom.