Når må du varsle naboene?

Hovedregelen er at du alltid skal varsle naboene. Du trenger ikke å varsle når naboene i liten grad blir berørt, for eksempel når du kun skal gjøre endringer inne.

Hvem må du varsle?

Du må varsle naboer og gjenboere, det vil si eiere og festere, av:

 • eiendommer som har felles grense med din eiendom
 • eiendommer som grenser til eiendommen din i ett punkt
 • eiendommer som ligger på den andre siden av et åpent areal, for eksempel en vei, innkjørsel eller et friområde (disse kalles gjenboere)
 • gjelder søknaden riving, må du også varsle de som har pengeheftelser i eiendommen

Dersom nabo er en kommunal eiendom, må kommunen varsles.

Hva skal nabovarslet inneholde?

 • En beskrivelse av hva du skal gjøre og hvordan det vil påvirke naboenes interesser.
 • Et situasjonskart hvor du har tegnet inn alt som skal bygges.
 • Tegninger av det du skal bygge, for eksempel fasadetegninger og snittegninger.
 • Kommer byggeprosjektet i strid med kravene i loven, overordnede planer, reguleringsplan eller byggeteknisk forskrift? Da må du opplyse naboene om hvilken bestemmelse du søker om dispensasjon fra. Legg begrunnelsen for å få dispensasjon ved nabovarselet. Dersom du allerede har fått dispensasjon, må du skrive det i nabovarselet.
 • Du må opplyse innen hvilken frist naboene kan gi merknader, og til hvilken adresse/e-post de kan sende merknadene. Fristen må være minimum 14 dager.

Hvordan varsler du naboene?

Hvis du ikke varsler digitalt, må du bruke blankettene for nabovarsel (dibk.no).

Du kan varsle på en av følgende måter:

 • Digital postkasse/Altinn.
  • Direktoratet for byggkvalitet tilbyr digitale løsninger for nabovarsling (dibk.no) som gjør det raskere og enklere å varsle naboene dine.
  • Svarfristen begynner å løpe fra datoen du sender varselet. Naboen trenger ikke svare. Som dokumentasjon holder det med kvittering på at du har sendt varselet via Altinn.
 • Levere nabovarsel personlig.
  • Leverer du nabovarselet på døra, kan naboen signere med en gang på at de har mottatt varselet. Har ikke naboen innvendinger, kan de samtidig signere på at de samtykker til byggeplanene. Varselet er gyldig når naboen har signert på mottatt varsel.
 • Sende nabovarsel som rekommandert post.
  • Svarfristen begynner å løpe fra datoen på kvitteringen, uansett hvor lang tid det tar for naboen å motta varselet. Naboen trenger ikke svare på varselet. Posten må kvittere for hvem du har varslet, for at varselet skal være gyldig.
 • E-post.
  • Varselet er kun gyldig hvis mottaker bekreftet at varselet er mottatt. Automatisk svar holder ikke. Hvis naboen bekrefter å ha mottatt varselet, gjelder svarfristen fra tidspunktet du sendte varselet.

Les mer om hvordan du gjennomfører nabovarsling på Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no).

Sjekk at alle naboer har fått varsel

Det kan ta noe tid før alle naboene har mottar varselet i Altinn. Du får en kvittering i Altinn når varslingen er gjennomført.

Hvis noe har gått galt, vil dette komme frem på kvitteringen. Se gjennom kvitteringen så snart den er tilgjengelig.

Hvis noen naboer ikke har mottatt varselet i Altinn, må du varsle disse naboene på e-post, med rekommandert post eller ved å levere det personlig.

Merknader til nabovarsel

Naboene skal få minst 14 dager til å uttale seg. Naboene skal sende sine uttalelser (merknader) til deg.

Hvis du har varslet digitalt, kan naboene også sende merknadene direkte til meldingsboksen din i Altinn.

Dersom du får merknader, så skal du kommentere disse i søknaden til oss.

Samle det du trenger til byggesøknad

Når du etter hvert sender byggesøknad, må du legge ved:

 • en kopi av nabovarselet
 • en kvittering som viser hvem som har mottatt varselet
 • eventuelle merknader fra naboene og dine kommentarer til disse
 • eventuell begrunnelse for at naboene ikke er varslet

Hvis du har varslet digitalt, finner du kopi og kvittering i meldingsboksen din. I andre tilfeller må du bruke blankettene «Opplysninger gitt i nabovarsel» og «Kvittering for nabovarsel».

Varselet er gyldig i ett år fra du sendte det.

Slik sender du en byggesøknad

Har du mottatt et nabovarsel?

Slik går du fram når du har mottatt et nabovarsel (dibk.no).

Lurer du på noe?

Les mer om nabovarsling, eller ta kontakt med byggesaksveiledningen.