Hva må du ha med og hvordan går du frem

 1. Sjekk om du må sende byggesøknad

  Sjekk først om du trenger å søke for å gjennomføre byggeprosjektet ditt, eller om tiltaket ditt er fritatt søknadsplikt.

  Må du sende byggesøknad?

  Fritakene gjelder bare søknadsplikten.

  Dette betyr at du er ansvarlig for utførelsen og fortsatt må følge de regler som gjelder i:

  Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk.

 2. Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

  Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til. 

  Kommune- eller reguleringsplan kan ha egne bestemmelser for din eiendom som gjør at tiltaket ikke er fritatt fra søknadsplikt. 

  Se hvilken kommuneplan og/eller reguleringsplan som gjelder for din eiendom i Planinnsyn.

 3. Få veiledning

  Dersom du har spørsmål om søknadsprosessen, kan du ta kontakt med byggesaksveiledningen vår for generell veiledning. Du finner også mye informasjon på hjemmesidene våre, i tillegg har Direktoratet for byggkvalitet mye informasjon om søknadsprosessen på sine nettsider.

 4. Samle alt du må ha i byggesøknaden før du sender den inn

  Illustrasjon: DiBK

  Åtte steg fra idè til ferdig søknad 

  1. Søknadsskjema 

  Du kan søke om byggetiltak på to måter:  

  • Ett-trinns søknad 
  • Rammesøknad og senere igangsettingstillatelse. 

  Ett-trinns søknad 

  Ved ett-trinns søknad (skjema 5174) må alle ansvarsretter være på plass før søknaden sendes til kommunen. Denne søknadstypen egner seg best til forutsigbare tiltak som med rimelig sikkerhet vil godkjennes av kommunen.   

  Tiltak som du kan søke om selv (skjema 5153), uten ansvarlige foretak, vil også bli behandlet i ett-trinn. 

  To-trinns søknadsbehandling 

  Ved to-trinns søknadsbehandling søker du først om rammetillatelse (skjema 5174), hvor tiltakets ytre rammer fastsettes. I rammetillatelsen godkjennes ansvarlig søker, i tillegg til selve tiltaket.  

  Kommunen kan kreve at det framgår av rammesøknaden hvem som tar ansvar for ulike fagområder, for eksempel arkitekturprosjektering. Rammetillatelsen kan inneholde vilkår som må være oppfylt før det kan gis igangsettingstillatelse. 

  En ramme-/ett-trinnstillatelse er gyldig i 3 år regnet fra vedtaksdato. Dette gir mulighet til å planlegge byggeprosjekter i et lengre perspektiv 

  Byggesøknad på nett  

  Søknadsskjemaer for nedlasting (papirutgaver) 

  2. Beskrivelse av hva du søker om

  Legg ved et kort følgebrev som gjør det enkelt for saksbehandleren i kommunen  å sette seg inn i hva du søker om. Du må også begrunne eventuelle dispensasjoner. 

  3. Tegninger og situasjonskart

  Følgende skal legges ved 

  • et situasjonskart hvor du har tegnet inn og målsatt hva du skal bygge. Her bestiller du situasjonskart.
  • målsatte plan-, snitt- og fasadetegninger.
  • tegninger som viser sist godkjent situasjon av boligen. Dette finner du i innsyn, eller ved å møte opp i kundesenteret. 

  Krav til tegningsgrunnlag

  4. Beregning av utnyttelsesgrad

  Hvor mye du kan bygge på eiendommen din, avhenger av hva reguleringsbestemmelsene eller kommuneplanen tillater av utnyttelse, og hvor mye som er bygd på eiendommen fra før. Er eiendommen regulert, så står maksimum utnyttelsesgrad for eiendommen din i reguleringsplanen (for eksempel %BYA, %BRA, %TU eller u-grad). Er eiendommen uregulert, så står maksimum utnyttelsesgrad (%BYA) i kommuneplanen for Lillestrøm kommune.

  For å regne ut utnyttelsesgrad i %BYA, %BRA eller %TU, bruk veiviseren «Hvor stort kan du bygge».

  For å regne ut u-grad, også kalt utnyttingsgrad (for eksempel angitt i reguleringsplanen med U=0,15), må du først se om det er skrevet inn en formel for hvordan du skal beregne u-graden i reguleringsbestemmelsene. Dersom det står i reguleringsbestemmelsene hvordan du skal regne ut u-graden, så skal du regne den ut slik det står der. Dersom det ikke står hvordan du skal regne ut u-graden i reguleringsbestemmelsene, må du først finne ut hvilken dato reguleringsplanen er vedtatt. Vedtaksdatoen står i dokumentet til reguleringsbestemmelsene. Deretter må du ut fra vedtaksdatoen finne formelen for hvordan du regner ut u-grad på sidene 53-60 i «Grad av utnytting».

  For å kunne regne ut utnyttelsesgraden trenger du å vite hvor stor bygningene på eiendommen din er i dag. Denne informasjonen finner du for eksempel på de godkjente tegningene på eiendommen din, eller ved selv å måle opp bygningene og konstruksjonene som skal være med i utregningen. Godkjente tegninger finner du i Innsyn i byggesaker.

  Ta gjerne kontakt med vår byggesaksveiledning om du har spørsmål. Ved kompliserte utregninger anbefaler vi deg å ta kontakt med fagfolk.

  5. Eventuelle dispensasjoner fra lov, planer og forskrifter.

  Hvis tiltaket er i strid med lov, plan eller forskrift, må du søke om dispensasjon fra bestemmelsene. Kommunen har anledning til å gi dispensasjon i særlige tilfeller. Søkeren må da vise til hvilke bestemmelser det søkes dispensasjon fra og begrunne hvorfor han mener at kommunen skal gi dispensasjon. Kommunen tar så stilling til dette i sin behandling av saken.  

  Krav til søknad om dispensasjoner følger av plan- og bygningsloven  19-1. For bestående bygg kan kommunen også unnta tekniske krav etter plan- og bygningslovens § 31-2 fjerde ledd. 

  Les mer om dispensasjoner.

  Se også regjeringen.no for mer informasjon om dispensasjon.

  6. Eventuell avkjørselsplan 

  Hvis du skal endre, opprette eller endre bruken av en avkjørsel i forbindelse med en byggesak, må du sende inn en avkjørselsplan sammen med byggesøknaden. Dette gjelder større bruksendringer, oppføring av nybygg eller opprettelse av flere boliger. 

  7. Eventuelle uttalelser fra andre myndigheter  

  Noen tiltak er avhengig av tillatelse eller samtykke fra andre deler av kommunen eller andre myndigheter. Dette kan være nødvendig i forbindelse med:

  • Bygging innenfor byggegrense til jernbane (kontakt Bane Nor)
  • Tiltaket medfører ny avkjørsel mot kommunal-, fylkeskommunal-, eller riksvei (legg egen søknad om ny avkjørsel ved byggesøknaden)
  • Tilknytning eller avkobling til kommunalt vann og avløp («Søke tilknytning til offentlige vann- og avløpledninger»)
  • Tiltaket berører fredet eiendom, vernet eiendom, SEFRAK-bygg eller arkeologiske fornminner
  • Tiltaket berører biologisk mangfold
  • Tiltaket berører dyrka eller dyrkbar mark (søke omdisponering etter jordloven)

  Dersom tiltaket er avhengig av en uttalelse fra en annen myndighet, så vil vi oversende søknaden dit. Du trenger ikke gjøre dette selv. Dersom tiltaket er avhengig av en tillatelse etter et annet regelverk så vil vi enten orientere deg om dette, slik at du enten kan innhente tillatelsene selv, eller vi vil oversende søknaden til de rette instansene. Om du må innhente tillatelsen selv eller om vi kan oversende den for deg avhenger av tiltaket, hvem som skal gi tillatelsen, og om du har søkt i ett eller to trinn.

  8. Eventuell tiltaksplan for graving og forurensning  

  Medfører tiltaket graving, og det er mistanke om forurensning i grunnen, må det gjøres grunnundersøkelser. Send en tiltaksplan til kommunen for godkjenning. 

   Slik håndterer du forurenset grunn 

 5. Varsle naboene dine

  Når du har samlet alle dokumentene du trenger i byggesøknaden din, må du varsle naboer. Du trenger ikke varsle naboene om du skal gjøre mindre arbeider som ikke påvirker dem.  

  Slik varsler du naboene

 6. Send inn søknaden

  Du kan sende søknaden digitalt til oss via dibk.no.

  Eller du kan sende søknaden manuelt til oss ved å bruke søknadsblanketter og sende disse til oss enten på e-post eller post

  E-postadresse: postmottak@lillestrom.kommune.no
  Postadresse: Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.