Hva må du ha med og hvordan går du frem

 1. Sjekk om du må sende byggesøknad

  Sjekk først om du trenger å søke for å gjennomføre byggeprosjektet ditt, eller om tiltaket ditt er fritatt søknadsplikt.

  Må du sende byggesøknad?

  Fritakene gjelder bare søknadsplikten.

  Dette betyr at du er ansvarlig for utførelsen og fortsatt må følge de regler som gjelder i:

  Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk.

 2. Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

  Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til. 

  Kommune- eller reguleringsplan kan ha egne bestemmelser for din eiendom som gjør at tiltaket ikke er fritatt fra søknadsplikt. 

  Se kommune- eller reguleringsplaner

 3. Få veiledning

  Før du går i gang med et prosjekt, kan du møte oss for å få svar på spørsmål om byggetiltak. Du kan enten anmode om en forhåndskonferanse, eller kontakte byggesaksveiledningen som gir generell veiledning. 

  Bestill forhåndskonferanse

  Byggesaksveiledning

 4. Samle alt du må ha i byggesøknaden før du sender den inn

  Illustrasjon: DiBK

  Åtte steg fra idè til ferdig søknad 

  1. Søknadsskjema 

  Du kan søke om byggetiltak på to måter:  

  • Ett-trinns søknad 
  • Rammesøknad og senere igangsettingstillatelse. 

  Ett-trinns søknad 

  Ved ett-trinns søknad (skjema 5174) må alle ansvarsretter være på plass før søknaden sendes til kommunen. Denne søknadstypen egner seg best til forutsigbare tiltak som med rimelig sikkerhet vil godkjennes av kommunen.   

  Tiltak som du kan søke om selv (skjema 5153), uten ansvarlige foretak, vil også bli behandlet i ett-trinn. 

  To-trinns søknadsbehandling 

  Ved to-trinns søknadsbehandling søker du først om rammetillatelse (skjema 5174), hvor tiltakets ytre rammer fastsettes. I rammetillatelsen godkjennes ansvarlig søker, i tillegg til selve tiltaket.  

  Kommunen kan kreve at det framgår av rammesøknaden hvem som tar ansvar for ulike fagområder, for eksempel arkitekturprosjektering. Rammetillatelsen kan inneholde vilkår som må være oppfylt før det kan gis igangsettingstillatelse. 

  En ramme-/ett-trinnstillatelse er gyldig i 3 år regnet fra vedtaksdato. Dette gir mulighet til å planlegge byggeprosjekter i et lengre perspektiv 

  Byggesøknad på nett  

  Søknadsskjemaer for nedlasting (papirutgaver) 

  2. Beskrivelse av hva du søker om

  Legg ved et kort følgebrev som gjør det enkelt for saksbehandleren i kommunen  å sette seg inn i hva du søker om. Du må også begrunne eventuelle dispensasjoner. 

  3. Tegninger og situasjonskart

  Følgende skal legges ved 

  • et situasjonskart hvor du har tegnet inn og målsatt hva du skal bygge.
  • målsatte plan-, snitt- og fasadetegninger.
  • tegninger som viser sist godkjent situasjon av boligen. Dette finner du i innsyn, eller ved å møte opp i kundesenteret. 

  Krav til tegningsgrunnlag

  4. Beregning av utnyttelsesgrad 

  Hvor mye du kan bygge på eiendommen din, avhenger av hva reguleringsbestemmelsene eller kommuneplanen tillater av utnyttelse, og hvor mye som er bygd på eiendommen fra før.  

  Skal du gjøre endringer som fører til økt bygningsvolum på eiendommen, må du beregne den nye utnyttelsesgraden. For å regne ut dette, må du finne ut av hvor store eksisterende bygninger på tomten er.  

  Du kan bruke godkjente tegninger for eiendommen din, eller måle opp de bygningene og konstruksjonene som skal regnes med. 

  Har du enkle spørsmål så kan vi veilede deg. Ved kompliserte utregninger anbefaler vi deg å ta kontakt med fagfolk.  

   Kontakt Byggesaksveiledning 

  Du finner mer om beregningsgrad i veilederen Grad av utnytting, beregnings- og måleregler

  5. Eventuelle dispensasjoner fra lov, planer og forskrifter.

  Hvis tiltaket er i strid med lov, plan eller forskrift, må du søke om dispensasjon fra bestemmelsene. Kommunen har anledning til å gi dispensasjon i særlige tilfeller. Søkeren må da vise til hvilke bestemmelser det søkes dispensasjon fra og begrunne hvorfor han mener at kommunen skal gi dispensasjon. Kommunen tar så stilling til dette i sin behandling av saken.  

  Krav til søknad om dispensasjoner følger av plan- og bygningsloven  19-1. For bestående bygg kan kommunen også unnta tekniske krav etter plan- og bygningslovens § 31-2 fjerde ledd. 

  Les mer om dispensasjoner.

  Se også regjeringen.no for mer informasjon om dispensasjon.

  6. Eventuell avkjørselsplan 

  Hvis du skal endre, opprette eller endre bruken av en avkjørsel i forbindelse med en byggesak, må du sende inn en avkjørselsplan sammen med byggesøknaden. Dette gjelder større bruksendringer, oppføring av nybygg eller opprettelse av flere boliger. 

  7. Eventuelle uttalelser fra andre myndigheter  

  I noen saker må du skaffe tillatelse eller samtykke fra andre deler av kommunen, eller fra andre myndigheter.  

  Dette kan være nødvendig i forbindelse med: 

  • tilknytning eller avkobling til vann og avløp
  • oppretting eller endring i arbeidsplasser (kontakt Arbeidstilsynet)
  • bygging innenfor hensynssone til jernbane (kontakt Bane Nor)
  • fredet eiendom, SEFRAK, eller arkeologiske fornminner (Kontakt avdeling Kultur)
  • hensynet til biologisk mangfold  

  8. Eventuell tiltaksplan for graving og forurensning  

  Medfører tiltaket graving, og det er mistanke om forurensning i grunnen, må det gjøres grunnundersøkelser. Send en tiltaksplan til kommunen for godkjenning. 

   Slik håndterer du forurenset grunn 

 5. Varsle naboene dine

  Når du har samlet alle dokumentene du trenger i byggesøknaden din, må du varsle naboer. Du trenger ikke varsle naboene om du skal gjøre mindre arbeider som ikke påvirker dem.  

  Slik varsler du naboene

 6. Send inn søknaden

  Send inn søknaden din via Byggsøk eller last ned søknadsskjema og send søknaden i en e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no 

Aktuelle lenker

Forskrift om byggesaksgebyr