Deling og omdisponering

Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyningen på kort og lang sikt. Eier av en landbrukseiendom må søke om tillatelse til å bruke dyrka jord til annet enn jordbruksproduksjon.

Hvis du som eier av en landbrukseiendom ønsker å overdra deler av eiendommen til andre, f.eks. fradeling til en boligtomt, må du ha samtykke fra kommunen.

Slik søker du

Du må sende søknad om deling arealoverføring eller omdisponering til kommunen. Det er byggesaksavdelingen som behandler søknad om deling og landbruksavdelingen som behandler søknad om omdisponering.

Deling

Ønsker du å dele landbrukseiendommen din må du søke om dette etter plan- og bygningsloven og jordlovens § 12. Du må samtidig søke om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen. Byggesaksavdelingen behandler søknaden og landbruksavdelingen uttaler seg/ev. behandler etter jordloven.

Omdisponering

Hvis en deling fører til omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord må du også søke om tillatelse til å omdisponere jorda etter jordlovas § 9. Landbruksavdelingen behandler søknaden. Søknad i brevs form med kart. 

Les mer om omdisponering og deling etter jordlovas bestemmelser hos Landbruksdirektoratet

Arealoverføring

Arealoverføring som berører landbrukseiendom blir behandlet av byggesaksavdelingen, men skal ha uttalelse fra landbruksavdelingen. Skriv i følgebrev til søknaden at du også søker om tillatelse etter jordlova. Byggesak sender saken videre til landbruk som behandler etter jordloven.

Klage

Uenig i vedtaket fra kommunen? Du kan klage på vedtaket til Statsforvalteren. Klagen sender du til Lillestrøm kommune som videreformidler med kommentarer.