Omdisponering og deling

Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyningen på kort og lang sikt. Hvis eieren av en landbrukseiendom ønsker å bruke dyrka jord til annet enn jordbruksproduksjon, må det derfor søkes om tillatelse til dette.

Hvis du som eier av en landbrukseiendom ønsker å overdra deler av eiendommen til noen andre, for eksempel en tomt, må du få samtykke fra landbruksmyndighetene.

Slik søker du

Du må sende søknad om omdisponering eller deling til oss i kommunen. Det er vi som avgjør søknaden, men vedtaket kan påklages til Statsforvalteren.

Deling

Ønsker du å dele landbrukseiendommen din må du søke om dette etter plan- og bygningsloven og jordlovens § 12.
Du må samtidig søke om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen.

Omdisponering

Hvis en deling fører til omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord må du også søke om tillatelse til å omdisponere jorda etter jordlovas § 9.

Les mer om omdisponering og deling etter jordlovas bestemmelser hos Landbruksdirektoratet

Klage

Uenige i vedtaket fra kommunen? Du kan klage på vedtaket til Statsforvalteren.