Omdisponering og deling

Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyningen på kort og lang sikt. Eier av en landbrukseiendom må søke om tillatelse til å bruke dyrka jord til annet enn jordbruksproduksjon.

Hvis du som eier av en landbrukseiendom ønsker å overdra deler av eiendommen til andre, f.eks. fradeling til en boligtomt, må du ha samtykke fra kommunen.

Slik søker du

Du må sende søknad om omdisponering eller deling til oss i kommunen. Det er byggesaksavdelingen som vedtar søknad om deling og landbruksavdelingen som vedtar søknad om omdisponering, vedtak kan søker påklage til Statsforvalteren.

Deling

Ønsker du å dele landbrukseiendommen din må du søke om dette etter plan- og bygningsloven og jordlovens § 12. Du må samtidig søke om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen. Landbruksavdelingen uttaler seg i saken.

Omdisponering

Hvis en deling fører til omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord må du også søke om tillatelse til å omdisponere jorda etter jordlovas § 9.

Les mer om omdisponering og deling etter jordlovas bestemmelser hos Landbruksdirektoratet

Arealoverføring

Arealoverføring som berører landbrukseiendom blir behandlet av byggesaksavdelingen, men skal ha uttalelse fra landbruksavdelingen. Skriv i følgebrev til søknaden at du også søker om tillatelse etter jordlova.

Klage

Uenige i vedtaket fra kommunen? Du kan klage på vedtaket til Statsforvalteren.