Hva får du?

Vi foretar enten grensejustering ved små endringer, eller arealoverføring ved større endringer.
Les mer om grensejustering.

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret. 

Slik søker du

 1. Fyll ut søknaden

  Det er kun eier(e) av eiendommen som kan søke om arealoverføring. 

  Fyll ut søknadskjema og legg ved:

  Søk om opprettelse av ny grunneiendom/justering av grunneiendom
  • Erklæring om arealoverføring 
   Må leveres i 2 eksemplarer med orginal signatur (ikke kopi)
  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning
  • Ta kopi av tinglyste pantedokument med erklæring fra panthaver om pantefrafall dersom det hefter pant i avgivende eiendom
  • Følgebrev med redegjørelse for arealoverføringen
  • Situasjonskart som viser ønsket grenseforløp etter arealoverføringen
  • Opplysninger gitt i nabovarsel og kvittering for nabovarsel
  • Andre vedlegg som kan være aktuelle for den enkelte saken


  I tillegg må søknaden inneholde ytterligere dokumentasjon dersom forhold nevnt under berøres:

  • Egenerklæring om konsesjonsfrihet skal legges ved dersom arealoverføringen krever konsesjon fra jordloven
  • Mellom landbrukseiendommer må det gis samtykke etter jordlovens § 12. I slike tilfeller må konsesjon, eller egenerklæring om konsesjonsfrihet legges ved
  • Er det behov for veirett må denne tegnes inn på situasjonskartet i 4 meters bredde
  • Private vann og avløpsledninger må søker forsikre seg retten til i eget følgebrev som sendes til oss
  • Trenger eiendommen ny adkomst fra vei må denne markeres på situasjonskartet

 2. Varsle naboer

  Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke skjemaet for nabovarsel og kvittering fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.  

 3. Lever søknaden

  Send søknadsskjema til kommunen. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet. Legg også ved kvittering for nabovarsel og eventuelle andre vedlegg.

Vilkår for arealoverføring

 • I kartet kan du se om eiendommen har koordinatbestemte grenser, ofte omtalt som "sikre" grenser. Dersom grensen er markert med rød strek er grensene sikre. Dersom grensene er markert med stiplet rød linje må du kontakte Geodataavdelingen for mer informasjon
 • Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m.
 • Dersom arealoverføringen gjelder eiendommer med forskjellige eiere, må det foreligge erklæring om eiendomsoverdragelse av det areal som overføres. Erklæringen skal inneholde opplysninger om kjøpesum og verdi som kreves for beregning av dokumentavgift.
 • Vilkårene for sammenslåing må være oppfylt; jf. matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43. 
  Det vil si at:
  1. Ved arealoverføring må det tinglyses pantefrafall på originale pantedokumenter hvis det hefter pant i den avgivende eiendommen. Pantefrafallet bør formuleres slik: "X frafaller pant i arealoverføring mellom gnr.../ bnr... og gnr.... og bnr.... på ca. xxx m2".
  2. Eiere på begge eiendommer som er involvert må kontakte tinglysingen for å sjekke om det foreligger andre typer heftelser som kan være til hinder for tinglysing av arealoverføringen. Samtykke til tinglysing fra rettighetshaver må foreligge, eller sletting av heftelse må være utført før arealoverføring kan gjennomføres. Dette kan gjelde for eksempel forkjøpsretter, kjøpekontrakter, og annet.

Hva skjer videre

Når du har fått tillatelse til fradeling av tomt etter plan- og bygningsloven overføres saken til oppmåling. Forutsatt at rekvisisjon for oppmåling er sendt inn. Les mer om hvordan bestiller oppmåling her.

Hvor lang er saksbehandlingstiden?

Saksbehandlingstid for søknad om arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett.
Saksbehandling for oppmålingsforretning av grensejustering og arealoverføring er inntil 16 uker.

Om vinteren kan det være vanskelig å få god nok oversikt over grenser og grensemerker på grunn av snø og is på bakken. «Vinter» er definert som perioden 1. november til 15. april. Landmåleren i kommunen vurderer om det er mulig å gjennomføre oppmålingsforretningen, og utsetter eventuelt til det blir mulig.

Fristene oppgitt ovenfor løper derfor ikke i perioden 1. november til 15. april. 

Hva koster det?

Se gebyrregulativene

Tinglysningsgebyr er 585,- for papir innsending og 540,- elektronisk innsending som blir påført oppmålingsgebyret.

Ved arealoverføring blir  det lagt på gebyret + 2,5% dokumentavgift (som hovedregel) av markedspris.

Aktuelle lenker