Hva får du?

Vi foretar enten grensejustering ved små endringer, eller arealoverføring ved større endringer.
Les mer om grensejustering.

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret. 

Hva skal søknaden inneholde?

Du må sende med dokumentasjon til søknaden. Hvilke dokumenter det er, er avhengig av søknadstypen og eiendommen din.

Det du uansett må gjøre er å bestille situasjonskart og varsle naboer. Naboene skal varsles minimum 14 dager før du kan sende denne søknaden.

Avhengig av søknaden kan du også måtte sende inn følgende dokumentasjon:

 • Erklæring om rettighet i fast eiendom (pdf) i forbindelse med tinglysing av veirett og private vann- og avløpsledninger
  • I søknaden må du beskrive hvordan du skal løse vei, samt levere inn et signert utkast til tinglyst rett til vei dersom noen av disse områdene berører annen manns eiendom. Eksempel kan være rettigheter om vei, ledning over annen manns eiendom eller tilknytning til privat vei eller ledning med eventuelle vedlikeholdsplikter.
  • I søknaden må du beskrive hvordan du skal løse vann og avløp, samt levere inn et signert utkast til tinglyst rett til vann og avløp dersom noen av disse områdene berører annen manns eiendom. Du må ta kontakt med Vann- og avløpsavdelingen for tilkobling til kommunale vann- og avløpsledninger. Søke tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger
  • Krav om vannforsyning, avløp og sikring av atkomst er nedfelt i Plan- og bygningsloven §§ 27-1 til 27-4. Hvis du får tillatelse til deling kan denne inneholde betingelser som må være tilfredsstilt før delingen kan gjennomføres. Dette vil typisk være krav om tinglyste rettigheter som den nye eiendommen krever.
 • Samtykkeerklæring for avstand (PDF, 8,3 MB)

 • Geotekniske undersøkelser
  • Alle boligtomter som ligger under 200 meter over havet (marin grense) kan bli pålagt å gjennomføre en geotekniske vurdering.
  • I enkeltsaker kan vi også kreve geotekniske grunnundersøkelser der vi mener det er stor risiko for flom og skredfare.

Du må finne ut hva som gjelder for din eiendom og om din endring samsvarer med gjeldende plan

Reguleringsbestemmelsene forteller deg hva du har lov å gjøre på eiendommen din. Men du kan søke om dispensasjon fra disse bestemmelsene i søknaden din.

Kommuneplanens arealdel med bestemmelser dekker alle eiendommer i Lillestrøm kommune og gir overordnete føringer for arealbruken. Videre er mange eiendommen underlagt en reguleringsplan med bestemmelser. Dette er en plantype som er mer detaljer enn kommuneplanen. Mange eiendommer er imidlertid uregulerte. Da er det bare kommuneplanen og den generelle plan- og bygningsloven som gjelder.

I reguleringsplanskartet kan du søke opp adressen din og finne eventuell reguleringsplan som gjelder. Her finner du også reguleringsbestemmelsene.

Bygninger skal ligge innenfor byggegrenser angitt i reguleringsplanen. Der hvor planen ikke angir byggegrenser gjelder avstandsbestemmelser i henhold til Plan- og bygningsloven § 29-4.

Dispensasjonsveileder fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (pdf)

Vi vurderer dispensasjonssøknaden ut fra følgende kriterier:

 • Blir hensynet bak bestemmelsene i Plan- og bygningsloven eller reguleringsbestemmelser vesentlig tilsidesatt? Se reguleringsbestemmelsene
 • Er fordelene er større enn ulempene? For eksempel med tanke på naboer eller andre berørte.
 • Er søknaden begrunnet? Søknader må alltid begrunnes.
 • Har du søkt om varig eller midlertidig dispensasjon?
 • Søknaden kan sendes inn før du søker eller sammen med søknaden.
 • Dispensasjonssøknad må alltid nabovarsles. Det gjør du ved å krysse av i feltet «Dispensasjon».
 • Alle dispensasjoner vi gir eller avslår er enkeltvedtak, som du kan klage på. Klage på vedtak i byggesak
Søknad om opprettelse av grunneiendom eller arealoverføring

Vilkår for arealoverføring

 • I kartet kan du se om eiendommen har koordinatbestemte grenser, ofte omtalt som "sikre" grenser. Dersom grensen er markert med rød strek er grensene sikre. Dersom grensene er markert med stiplet rød linje må du kontakte Geodataavdelingen for mer informasjon
 • Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m.
 • Dersom arealoverføringen gjelder eiendommer med forskjellige eiere, må det foreligge erklæring om eiendomsoverdragelse av det areal som overføres. Erklæringen skal inneholde opplysninger om kjøpesum og verdi som kreves for beregning av dokumentavgift.
 • Vilkårene for sammenslåing må være oppfylt; jf. matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43. 
  Det vil si at:
  1. Ved arealoverføring må det tinglyses pantefrafall på originale pantedokumenter hvis det hefter pant i den avgivende eiendommen. Pantefrafallet bør formuleres slik: "X frafaller pant i arealoverføring mellom gnr.../ bnr... og gnr.... og bnr.... på ca. xxx m2".
  2. Eiere på begge eiendommer som er involvert må kontakte tinglysingen for å sjekke om det foreligger andre typer heftelser som kan være til hinder for tinglysing av arealoverføringen. Samtykke til tinglysing fra rettighetshaver må foreligge, eller sletting av heftelse må være utført før arealoverføring kan gjennomføres. Dette kan gjelde for eksempel forkjøpsretter, kjøpekontrakter, og annet.

Hva skjer videre?

 • Du får svar på søknaden din 3-12 uker fra komplett søknad er mottatt etter plan- og bygningsloven.
 • Dersom du får tillatelse til fradeling av tomt etter plan- og bygningsloven overføres saken til oppmåling.
 • Før eiendommen kan måles opp må du sende rekvisisjon for oppmåling. Les mer om hvordan bestiller oppmåling.
 • Om vinteren kan det være vanskelig å få gjennomført oppmålingen på grunn av klimatiske forhold. Dette kan påvirke saksbehandlingstiden i perioden 01. november til 15. april.
 • Vi tar kontakt med deg for å avtale tidspunkt for møte og oppmåling.

Hva koster det?

Priser og gebyrer for oppmålingstjenester

Tinglysningsgebyr er 585,- for papir innsending og 540,- elektronisk innsending som blir påført oppmålingsgebyret.

Gebyret for fradeling er stykkpris per eiendom som oppstår ved deling eller opprettelse av festegrunn, også ved samtidig fradeling/feste av flere tomter fra samme eiendom.

Ved arealoverføring blir det lagt på gebyret + 2,5% dokumentavgift (som hovedregel) av markedspris.

Ved fradeling ved landbruksareal kommer saksbehandlingsgebyr etter jordloven i tillegg.

Aktuelle lenker