Når kan du få dispensasjon?

  • Hensynet bak bestemmelsen du søker om dispensasjon fra, må ikke bli vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjonen må være klart større enn ulempene.
  • Hensynet bak en avstandsbestemmelse kan for eksempel være å sikre nok lys og luft mellom bygninger og ivareta brannsikkerhet.
    Du kan ikke begrunne fordeler eller ulemper med personlige forhold, som for eksempel plassbehov og økonomi.

Slik søker du dispensasjon

Dispensasjonssøknaden skrives som et vanlig brev og sendes sammen med byggesøknaden. I søknaden må du begrunne hvorfor du skal få dispensasjonen.

Søknaden må inneholde opplysninger om:

  • hvem som er tiltakshaver og søker (dersom dette ikke fremgår av byggesaken)
  • hvilken eiendom søknaden gjelder (adressen)
  • hva prosjektet omfatter (dersom dette ikke fremgår av byggesaken)
  • hva du søker dispensasjon fra, og eventuelt hvor stort avviket er
  • tiltaket er permanent eller midlertidig
  • at dispensasjonen er nabovarslet

Hvis prosjektet ditt er unntatt fra søknadsplikt, men likevel avhengig av dispensasjon, må du også legge ved tegninger og situasjonsplan.

For mer informasjon vedrørende dispensasjoner, se regjeringen.no

Eksempler på når du må søke om dispensasjon

For kort avstand til nabogrense

Hovedregelen er at bygninger skal plasseres minst fire meter fra nabogrensen. Er det angitt en byggegrense for din eiendom, må hele bygningen plasseres innenfor denne grensen. Byggegrenser finner du ved å søke opp eiendommen din i planinnsyn.

Hvis du har et samtykke fra de berørte naboene, eller hvis bygningen har et bruksareal eller bebygd areal på mindre enn 50 kvadratmeter, kan kommunen godkjenne en plassering nærmere enn fire meter fra naboen.

Hvis bygningen plasseres i strid med dette, må du søke om en dispensasjon.

For kort avstand til vei

Når du bygger skal minsteavstanden til midten av regulert kommunal vei som regel være 15 meter, og minsteavstanden til midten av regulert riksvei skal som regel være 50 meter. Dersom du skal bygge nærmere veien enn dette må du søke om dispensasjon fra avstand til vei.

Aktuelle lenker