Når kan du få dispensasjon?

For at kommunen skal kunne gi dispensasjon må to vilkår være oppfylt:

 1. hensynet bak bestemmelsen du søker om dispensasjon fra, må ikke bli vesentlig tilsidesatt, og
 2. de samfunnsmessige fordelene ved å gi dispensasjonen må være klart større enn ulempene

Hensynet bak en byggegrense kan for eksempel være å sikre nok lys og luft mellom bygninger og ivareta brannsikkerhet. Private fordeler eller ulemper, som for eksempel plassbehov og økonomi, vil ikke bli vektlagt i vurderingen.

Dersom kun ett av vilkårene er oppfylt, har kommunen ikke lov til å gi dispensasjon. Kommunen kan ikke bruke skjønn i vurderingen, fordi vilkårene er absolutte.

Når begge vilkårene er oppfylt, kan kommunen gi dispensasjon. Det betyr at selv om vilkårene er oppfylt, kan kommunen fortsatt avslå dispensasjonen dersom det er forhold ved saken som tilsier det. I kan-vurderingen kan kommunen altså bruke skjønn.

Fylkeskommunen og Statsforvalteren har gitt ut en nyttig dispensasjonsveileder

Slik søker du dispensasjon

Det finnes ikke et eget skjema for dispensasjonssøknader. Du må skrive dispensasjonssøknaden som et vanlig brev og sende det sammen med byggesøknaden. Du må begrunne hvorfor du skal få dispensasjonen. Søknaden må nabovarsles.

Søknaden må inneholde opplysninger om:

 • hvem som er tiltakshaver og søker (dersom dette ikke fremgår av byggesaken)
 • hvilken eiendom søknaden gjelder (adressen)
 • hva prosjektet omfatter (dersom dette ikke fremgår av byggesaken)
 • om tiltaket er permanent eller midlertidig (dersom dette ikke fremgår av byggesaken)
 • situasjonskart hvor du har tegnet inn tiltaket og målsatt det
 • nødvendige tegninger for å kunne vurdere dispensasjonen
 • hva du søker dispensasjon fra, og eventuelt hvor stort avviket er
 • begrunnelse for hvorfor søknaden bør bli innvilget
  • dette bør begrunnes ut fra hensynet bak bestemmelsen og fordeler kontra ulemper.
 • Kvittering for nabovarsel
 • Kopi av informasjonen gitt i nabovarsel

Eksempler på når du må søke om dispensasjon

For kort avstand til vei

Når du bygger, skal minsteavstanden til midten av regulert kommunal vei som regel være 15 meter, og minsteavstanden til midten av regulert fylkesvei skal som regel være 50 meter. Dersom du skal bygge nærmere veien enn dette må du søke om dispensasjon fra avstand til vei.

I byggeforbudet i 100-metersbeltet mot vassdrag

I 100-metersbeltet mot vassdrag (20 meter noen steder), også kalt strandsonen, er det et generelt bygge- og deleforbud. Dersom du skal bygge i strandsonen må du søke om dispensasjon. Det skal i strandsonen tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Strandsonen har kvaliteter som gjør den verdifull som fellesgode for alle, og den inneholder ofte mange ulike naturtyper med et produktivt miljø som gir et stort og variert artsmangfold.

I byggeforbudet i LNF-områder

LNF-områder (landbruk, natur og friluftsliv) skal i hovedsak være ubebygd, eller bare bebygd i forbindelse med stedbunden næring/landbruksdrift. LNF-formålet skal sikre at arealene opprettholdes eller videreutvikles som områder med spesiell interesse for friluftslivet og naturinteresser. Det er i hovedsak allmenne interesser som skal prioriteres i disse områdene. Dersom du skal bygge i et LNF-område, og tiltaket ikke er knyttet til stedbunden eller landbruksdrift, må du søke om dispensasjon fra arealformålet LNF.

Gebyr

Vi tar gebyr for saksbehandlingen. Se priser for dispensasjon i vår gebyrforskrift.