Hva får du?   

 • Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.
 • Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.
 • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
 • Du får tilsendt matrikkelbrev. 

Krav til søker  

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).  

Slik søker du  

Før du søker

Hva gjelder for din eiendom?  

Kommuneplanens arealdel med bestemmelser dekker alle eiendommer i Lillestrøm kommune og gir overordnete føringer for arealbruken. Videre er mange eiendommen underlagt en reguleringsplan med bestemmelser. Dette er en plantype som er mye mer detaljer enn kommuneplanen. Mange eiendommer er imidlertid uregulerte. Da er det bare kommuneplanen og den generelle plan- og bygningsloven som gjelder.  

I reguleringsplanskartet kan du søke opp adressen din og finne eventuell reguleringsplan som gjelder. Her finner du også reguleringsbestemmelsene.

Ligger eiendommen innenfor regulert område?  

Er området regulert må du sjekke hva gjeldende reguleringsplan sier om bygging og deling. Noen reguleringsplaner viser konkret tomteinndeling og husplassering. Tillatelse til deling og bygging utover det planen viser må det søkes om dispensasjon fra, jfr. Plan- og bygningsloven kapittel 19. Søknaden skal begrunnes godt og søknaden skal nabovarsles.  

Det er veldig viktig at også nabovarselet opplyser om at det søkes om en eventuell mindre endring eller dispensasjon.  

Slik sender du nabovarsel

Bygninger skal ligge innenfor byggegrenser angitt i reguleringsplanen. Der hvor planen ikke angir byggegrenser gjelder avstandsbestemmelser i henhold til Plan- og bygningsloven § 29-4.  

Geotekniske undersøkelser

Alle boligtomter som ligger under 200 meter over havet (marin grense) og har stigningsforhold brattere enn 10 grader helning, skal ha gjennomført geotekniske grunnundersøkelser.  

I enkeltsaker kan vi også kreve geotekniske undersøkelser der vi mener det er stor risiko for flom og skredfare.

Sikring av vei, vann og avløp  

Du skal i søknaden beskrive hvordan du har tenkt til å løse vei, vann og avløp, samt levere inn et signert utkast til tinglyst rett til vann, avløp og vei dersom noen av disse områdene berører annen manns eiendom.

Du må ta kontakt med Vann- og avløpsavdelingen for tilkobling til kommunale vann- og avløpsledninger.
Søke tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger

Hvis du får tillatelse til deling kan denne inneholde betingelser som må være tilfredsstilt før delingen kan gjennomføres. Dette vil typisk være krav om tinglyste rettigheter som den nye eiendommen krever.  

Eksempel kan være rettigheter om vei, ledning over annen manns eiendom eller tilknytning til privat vei eller ledning med eventuelle vedlikeholdsplikter.  

Krav om vannforsyning, avløp og sikring av atkomst er nedfelt i Plan- og bygningsloven §§ 27-1 til 27-4.

Hva skal søknaden inneholde?

 1. Søknadskjema om opprettelse av ny grunneiendom
 2.  Naboliste og situasjonskart
  • Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene som du sender til kommunen. 
  • Situasjonskartet over eiendommen skal ikke være eldre enn ett år. Tegn inn ny(e) delelinje(r), foreslått hus- og garasjeplassering, uteareal, avstand til nabo og vei, avkjørsel, parkerings og snuareal for samtlige parseller. Dette gjelder også for gjenværende eiendom. 
  • Gjenpart med kvittering for nabovarsel.
 1. Veirett (må tinglyses på eiendommen)
  • Følgebrev skal legges ved søknaden.
  • Berørte parter må signere følgebrevet.
  • Originalt signert dokument, signaturen må være forståelig
 1. Private vann og avløpsledninger (må tinglyses på eiendommen)
  • Følgebrev legges ved søknaden.
  • Berørte parter må signere følgebrevet.
  • Originalt signert dokument, signaturen må være forståelig.
 1. Samtykkeerklæring for avstand 
  Avstandserklæring/nabosamtykke (8,29 MB)

 2. Må det søkes dispensasjon?
  Reguleringsbestemmelsene forteller deg hva du har lov å gjøre på eiendommen din. Du kan imidlertid søke om dispensasjon fra disse bestemmelsene. Du kan søke om varig eller midlertidig dispensasjon. Søknaden må alltid begrunnes. Du skriver søknaden som vanlig brev. 

  Vi vurderer dispensasjonssøknaden ut fra følgende kriterier:
  • Blir hensynet bak bestemmelsene i Plan- og bygningsloven eller reguleringsbestemmelser vesentlig tilsidesatt? Se reguleringsbestemmelsene 
  • Er fordelene er større enn ulempene? For eksempel i forhold til naboer eller andre berørte.
  • Er søknaden  begrunnet? Søknader må alltid begrunnes.   
  • Søknaden kan sendes inn før du søker eller sammen med søknaden. 
  • Du kan søke om varig eller midlertidig dispensasjon.
  • Alle dispensasjoner vi gir eller avslår er enkeltvedtak, som du kan klage på.  Klage på vedtak i byggesak

   Dispensasjonssøknad må alltid nabovarsles. Det gjør du ved å krysse av i feltet «Dispensasjon». 

Avstandserklæring/nabosamtykke (8,29 MB)

Forutsetninger

Forutsetninger  

Du må redegjøre for planlagt bruk av den nye eiendommen. Skal den nye eiendommen brukes til bolig må den gi mulighet for å bygge et bolighus av normal størrelse med tilhørende funksjoner: parkeringsplasser, garasje, manøvreringsareal, uteoppholdsareal, vann og avløp. Eiendommen må gi mulighet for at disse funksjonene får gode kvaliteter og at de oppfyller minimumskravene i gjeldende lov, forskrift og arealplan. 

Avstander 

 • Ny eiendomsgrense skal være minimum 4 meter fra både eksisterende og ny bolig. 
 • Avstanden fra bygning til midten av kommunal vei  må være minimum 15 meter hvis eiendommen ikke er regulert. 
 • Avstanden fra bygning til midten av riksvei eller fylkesvei må være minimum 50 meter hvis eiendommen ikke er regulert. 
 • Nye bygninger må ikke plasseres i frisiktsoner.
 • Nye bygninger må ikke plasseres nærmere kommunale vann- og avløpsledninger enn 4 meter. Du kan kontakte kommunalteknisk avdeling for nærmere avklaringer dersom dette er aktuelt.  

Dersom eiendommen er omfattet av en reguleringsplan kan det være andre bestemmelser som gjelder for din eiendom.  

Støy 

Du må undersøke om den aktuelle eiendommen befinner seg i en støysone.    

Dersom eiendommen befinner seg i gul eller rød støysone kan det utløse krav om støyrapport utført av fagkyndig.  

Krav til uteoppholdsareal 

Ved en fradeling må det dokumenteres at både ny og gjenværende eiendom tilfredsstiller kravene for uteoppholdsareal i henhold til gjeldende planbestemmelser for området.   

Krav til parkering 

Ved en fradeling må det dokumenteres at både ny og gjenværende eiendom tilfredsstiller kravene for parkering i henhold til gjeldende planbestemmelser for området.  

Områder avsatt til LNF-formål  

LNF-formål betyr landbruks,-natur og friluftsområder. Det gjelder et generelt bygge- og deleforbud i disse områdene.  

Hva skjer videre

Når du har fått tillatelse til fradeling av tomt etter plan- og bygningsloven overføres saken til oppmåling. Forutsatt at rekvisisjon for oppmåling er sendt inn. Les mer om hvordan bestiller oppmåling her.

Saksbehandlingstid  

Søknaden behandles innen 3 uker fra komplett søknad er mottatt etter plan- og bygningsloven.

I tillegg kommer tidsfrister for oppmåling etter matrikkelloven.

Hva koster det?

Deling av eiendom

Behandlingsgebyr for opprettelse av ny grunneiendom/festegrunn, pr. eiendom. Behandlingsgebyr pr. areal for arealoverføringer.

18 000 kr

Deling iht. vedtatt tomtedelingsplan i regulert område

3 600 kr

   

Gebyret for fradeling er stykkpris pr. eiendom som oppstår ved deling eller opprettelse av festegrunn, også ved samtidig fradeling/feste av flere tomter fra samme eiendom. 

Gebyr for oppmåling av eiendommen kommer i tillegg.

Ved fradeling ved landbruksareal kommer saksbehandlingsgebyr etter jordloven i tillegg.

Priser og gebyrer for oppmålingstjenster

Aktuelle lenker