Hva får du?

 • Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.
 • Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.
 • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
 • Du får tilsendt matrikkelbrev. 

Hva skal søknaden inneholde?

Du må sende med dokumentasjon til søknaden. Hvilke dokumenter det er, er avhengig av søknadstypen og eiendommen din.

Det du uansett må gjøre er å bestille situasjonskart og varsle naboer. Naboene skal varsles minimum 14 dager før du kan sende denne søknaden.

 • Situasjonskartet over eiendommen skal ikke være eldre enn ett år. Tegn inn ny(e) delelinje(r), foreslått hus- og garasjeplassering, uteareal, avstand til nabo og vei, avkjørsel, parkerings og snuareal for samtlige parseller. Dette gjelder også for gjenværende eiendom. Situasjonskart bestiller du her.
 • Send ut nabovarsel. Slik nabovarsler du. Dersom fradelingen er avhengig av dispensasjoner, må også dispensasjonene nabovarsles. Når du sender inn søknaden til kommunen, skal du legge ved:
  • kvittering som viser hvilke eiendommer som er varslet
  • kopi av informasjonen du har gitt i nabovarselet (også kalt gjenpart av nabovarsel)
  • eventuelle merknader fra naboene dine, og dine kommentarer til disse

Du må sende inn følgende dokumentasjon:

 • Du må ta kontakt med ledningseier for å få en forhåndsuttalelse om vann- og avløpsforholdene. Når du har mottatt forhåndsuttalelsen er det din oppgave å undersøke om opplysningene gitt i forhåndsuttalelsen passer med et tenkt kommende byggeprosjekt. Hvis uttalelsen for eksempel er tydelig på at det ikke er nok trykk på ledningsnettet og/eller at man ikke vet om det er nok trykk på nettet, må du ta kontakt med en fagperson som kan undersøke dette videre for deg. Når du sender inn søknaden om opprettelse av ny grunneiendom må du altså ha gjort alle nødvendige undersøkelser for å kunne sannsynliggjøre at en ny bolig kan koble seg på egnet ledningsnett for vann og avløp, og du må i søknaden beskrive hvordan drikkevann, slokkevann og avløp skal løses. Forhåndsuttalelsen fra ledningseier skal du legge ved søknaden om opprettelse av ny grunneiendom.
  • For kommunalt vann- og avløpsnett, ta kontakt kommunens avdeling for Vann og vannmiljø ved å sende e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no og be om en «Forhåndsuttalelse VA for fradeling».
  • For ledningsnett fra Blaker vannverk, ta kontakt med Blaker vannverk.
  • For ledningsnett fra Dalen vannverk, ta kontakt med Dalen vannverk.
 • Du må beskrive hvordan den nye eiendommen skal få adkomst. Dersom den nye eiendommen trenger en ny avkjørsel, må du søke om avkjørselstillatelse etter vegloven. Dersom du skal bruke eksisterende avkjørsel, må du søke om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel etter vegloven, eventuelt få en avklaring fra veieier om at dette ikke er nødvendig. Du kan søke om avkjørselstillatelse/tillatelse til utvidet bruk i eget skriv og vedlegge dette ved søknaden om opprettelse av ny grunneiendom. Vi vil kunne sende søknaden over til veieier (kommunen, fylkeskommunen eller Statens vegvesen). Du kan også søke om dette selv til veieier og få spørsmålet avklart før du sender kommunen søknad om opprettelse av ny grunneiendom.
 • Dersom du må ha adkomst over annen eiendom, eller du må kunne legge og vedlikeholde vann- og avløpsledninger over annen eiendom, må du enten 1) sende oss kopi av tidligere tinglyste rettigheter for dette eller 2) levere utkast til rettigheter for dette. Bruk gjerne Kartverkets standardskjema for Erklæring om rettighet i fast eiendom. Vær obs på at «annen» eiendom også kan være gjenværende eiendom som du selv eier. Utkast til rettigheter vil bli tinglyst senere i prosessen.
 • Krav om sikring av vannforsyning, avløp og atkomst er nedfelt i plan- og bygningsloven §§ 27-1 til 27-4.

Avhengig av søknaden kan du også måtte sende inn følgende dokumentasjon:

 • Dersom ny eiendomsgrense legges nærmere enn 4,0 meter fra eksisterende og/eller tenkt bebyggelse, må nabo samtykke i avstanden. Vi gjør oppmerksom på at Lillestrøm kommune ikke har praksis for å godkjenne eiendomsgrenser nærmere enn 4,0 meter, og vi anbefaler å planlegge eiendomsgrensene minimum 4,0 meter fra eksisterende og tenkt bebyggelse
 • Geotekniske undersøkelser
  • Alle boligtomter som ligger under 200 meter over havet (marin grense) kan bli pålagt å gjennomføre en geotekniske vurdering.
  • I enkeltsaker kan vi også kreve geotekniske grunnundersøkelser der vi mener det er stor risiko for flom og skredfare.
 • Søknad om dispensasjon, hvis tiltaket ikke er i samsvar med kommune- eller reguleringsplan eller lov. Les mer om generelle regler for dispensasjon (vær oppmerksom på at noe av denne informasjon kun gjelder for byggesøknader).
  • Bruk bestemmelsene for arealplanen som gjelder for din eiendom til å avgjøre om du må sende inn søknad om dispensasjon.

Du må finne ut hva som gjelder for din eiendom og om din endring samsvarer med gjeldende plan

Reguleringsbestemmelsene forteller deg hva du har lov å gjøre på eiendommen din. Men du kan søke om dispensasjon fra disse bestemmelsene i søknaden din.

Kommuneplanens arealdel med bestemmelser dekker alle eiendommer i Lillestrøm kommune og gir overordnete føringer for arealbruken. Videre er mange eiendommen underlagt en reguleringsplan med bestemmelser. Dette er en plantype som er mer detaljer enn kommuneplanen. Mange eiendommer er imidlertid uregulerte. Da er det bare kommuneplanen og den generelle plan- og bygningsloven som gjelder.

I reguleringsplanskartet kan du søke opp adressen din og finne eventuell reguleringsplan som gjelder. Her finner du også reguleringsbestemmelsene.

Bygninger skal ligge innenfor byggegrenser angitt i reguleringsplanen. Der hvor planen ikke angir byggegrenser gjelder avstandsbestemmelser i henhold til Plan- og bygningsloven § 29-4.

Søknad om opprettelse av grunneiendom eller arealoverføring

Forutsetninger for å få godkjent søknaden din

Du må redegjøre for planlagt bruk av den nye eiendommen i søknaden din. Skal den nye eiendommen brukes til bolig må den gi mulighet for å bygge et bolighus av normal størrelse med tilhørende funksjoner: parkeringsplasser, garasje, manøvreringsareal, uteoppholdsareal, vann og avløp. Eiendommen må gi mulighet for at disse funksjonene får gode kvaliteter og at de oppfyller minimumskravene i gjeldende lov, forskrift og arealplan.

Avstander

 • Ny eiendomsgrense skal være minimum 4 meter fra både eksisterende og ny bolig.
 • Avstanden fra bygning til midten av kommunal vei må være minimum 15 meter hvis eiendommen ikke er regulert.
 • Avstanden fra bygning til midten av riksvei eller fylkesvei må være minimum 50 meter hvis eiendommen ikke er regulert.
 • Nye bygninger må ikke plasseres i frisiktsoner.
 • Nye bygninger må ikke plasseres nærmere kommunale vann- og avløpsledninger enn 4 meter. Du kan kontakte kommunalteknisk avdeling for nærmere avklaringer dersom dette er aktuelt.

Dersom eiendommen er omfattet av en reguleringsplan kan det være andre bestemmelser som gjelder for din eiendom.

Støy

Du må undersøke om den aktuelle eiendommen befinner seg i en støysone.
Dersom eiendommen befinner seg i gul eller rød støysone kan det utløse krav om støyrapport utført av fagkyndig.

Krav til uteoppholdsareal

Ved en fradeling må det dokumenteres at både ny og gjenværende eiendom tilfredsstiller kravene for uteoppholdsareal i henhold til gjeldende planbestemmelser for området.

Krav til parkering

Ved en fradeling må det dokumenteres at både ny og gjenværende eiendom tilfredsstiller kravene for parkering i henhold til gjeldende planbestemmelser for området.

Områder avsatt til LNF-formål

LNF-formål betyr landbruks,-natur og friluftsområder. Det gjelder et generelt bygge- og deleforbud i disse områdene.

Hva skjer videre?

 • Du får svar på søknaden din 3-12 uker fra komplett søknad er mottatt etter plan- og bygningsloven.
 • Dersom du får tillatelse til fradeling av tomt etter plan- og bygningsloven overføres saken til oppmåling.
 • Før eiendommen kan måles opp må du sende rekvisisjon for oppmåling. Les mer om hvordan bestiller oppmåling.
 • Om vinteren kan det være vanskelig å få gjennomført oppmålingen på grunn av klimatiske forhold. Dette kan påvirke saksbehandlingstiden i perioden 01. november til 15. april.
 • Vi tar kontakt med deg for å avtale tidspunkt for møte og oppmåling.

Hva koster det?

Du finner priser i Gebyrforskrift for plan, byggesak, geodata og landbruk.

 • For behandling etter plan- og bygningsloven, se pris i § 2-2.1, § 2-1.6 og § 2-0.
 • For behandling etter matrikkelloven, se pris § 3-1. I tillegg kommer tinglysingsgebyr på kr. 585 per dokument.
 • Dersom ny grunneiendom også krever behandling etter jordloven kommer saksbehandlingsgebyr etter jordlova i tillegg, se pris i § 4-1.2.

Aktuelle lenker

Skal du både dele og bygge?

Uregulert eiendom

På uregulert eiendom avsatt til boligformål i kommuneplanen for Lillestrøm kommune 2023-2035 må du sende inn delesøknaden først. Først når den er ferdigbehandlet og matrikulert, kan du sende inn byggesøknaden. Dette er hjemlet i kommuneplanens bestemmelse § 2-2.1.2. og § 1-3.1 bokstav a om at det kun er tillatt med en enebolig, enebolig med sekundærleilighet eller tomannsbolig per eiendom. Vil du gjøre det motsatt, altså få behandlet byggesøknaden før delesøknaden, så vil byggetiltaket være avhengig av en varig eller midlertidig dispensasjon.

Regulert eiendom

På regulert eiendom anbefaler vi at du sender inn delesøknaden først. Når den er ferdigbehandlet og matrikulert, kan du sende inn byggesøknaden. Vil du gjøre det motsatt er det lurt å få veiledning før du setter i gang søknadsprosessen. Ta kontakt med byggesaksveiledningen. Vær oppmerksom på at reguleringsplanen for eiendommen kan ha bestemmelser som hindrer at du kan få behandlet byggesøknaden først.