Hva får du?

 • Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.
 • Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.
 • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
 • Du får tilsendt matrikkelbrev. 

Hva skal søknaden inneholde?

Du må sende med dokumentasjon til søknaden. Hvilke dokumenter det er, er avhengig av søknadstypen og eiendommen din.

Det du uansett må gjøre er å bestille situasjonskart og varsle naboer. Naboene skal varsles minimum 14 dager før du kan sende denne søknaden.

Avhengig av søknaden kan du også måtte sende inn følgende dokumentasjon:

 • Erklæring om rettighet i fast eiendom (pdf) i forbindelse med tinglysing av veirett og private vann- og avløpsledninger
  • I søknaden må du beskrive hvordan du skal løse vei, samt levere inn et signert utkast til tinglyst rett til vei dersom noen av disse områdene berører annen manns eiendom. Eksempel kan være rettigheter om vei, ledning over annen manns eiendom eller tilknytning til privat vei eller ledning med eventuelle vedlikeholdsplikter.
  • I søknaden må du beskrive hvordan du skal løse vann og avløp, samt levere inn et signert utkast til tinglyst rett til vann og avløp dersom noen av disse områdene berører annen manns eiendom. Du må ta kontakt med Vann- og avløpsavdelingen for tilkobling til kommunale vann- og avløpsledninger. Søke tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger
  • Krav om vannforsyning, avløp og sikring av atkomst er nedfelt i Plan- og bygningsloven §§ 27-1 til 27-4. Hvis du får tillatelse til deling kan denne inneholde betingelser som må være tilfredsstilt før delingen kan gjennomføres. Dette vil typisk være krav om tinglyste rettigheter som den nye eiendommen krever.
 • Samtykkeerklæring for avstand (PDF, 8,7 MB)

 • Geotekniske undersøkelser
  • Alle boligtomter som ligger under 200 meter over havet (marin grense) kan bli pålagt å gjennomføre en geotekniske vurdering.
  • I enkeltsaker kan vi også kreve geotekniske grunnundersøkelser der vi mener det er stor risiko for flom og skredfare.

Du må finne ut hva som gjelder for din eiendom og om din endring samsvarer med gjeldende plan

Reguleringsbestemmelsene forteller deg hva du har lov å gjøre på eiendommen din. Men du kan søke om dispensasjon fra disse bestemmelsene i søknaden din.

Kommuneplanens arealdel med bestemmelser dekker alle eiendommer i Lillestrøm kommune og gir overordnete føringer for arealbruken. Videre er mange eiendommen underlagt en reguleringsplan med bestemmelser. Dette er en plantype som er mer detaljer enn kommuneplanen. Mange eiendommer er imidlertid uregulerte. Da er det bare kommuneplanen og den generelle plan- og bygningsloven som gjelder.

I reguleringsplanskartet kan du søke opp adressen din og finne eventuell reguleringsplan som gjelder. Her finner du også reguleringsbestemmelsene.

Bygninger skal ligge innenfor byggegrenser angitt i reguleringsplanen. Der hvor planen ikke angir byggegrenser gjelder avstandsbestemmelser i henhold til Plan- og bygningsloven § 29-4.

Dispensasjonsveileder fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (pdf)

Vi vurderer dispensasjonssøknaden ut fra følgende kriterier:

 • Blir hensynet bak bestemmelsene i Plan- og bygningsloven eller reguleringsbestemmelser vesentlig tilsidesatt? Se reguleringsbestemmelsene
 • Er fordelene er større enn ulempene? For eksempel med tanke på naboer eller andre berørte.
 • Er søknaden begrunnet? Søknader må alltid begrunnes.
 • Har du søkt om varig eller midlertidig dispensasjon?
 • Søknaden kan sendes inn før du søker eller sammen med søknaden.
 • Dispensasjonssøknad må alltid nabovarsles. Det gjør du ved å krysse av i feltet «Dispensasjon».
 • Alle dispensasjoner vi gir eller avslår er enkeltvedtak, som du kan klage på. Klage på vedtak i byggesak
Søknad om opprettelse av grunneiendom eller arealoverføring

Forutsetninger for å få godkjent søknaden din

Du må redegjøre for planlagt bruk av den nye eiendommen i søknaden din. Skal den nye eiendommen brukes til bolig må den gi mulighet for å bygge et bolighus av normal størrelse med tilhørende funksjoner: parkeringsplasser, garasje, manøvreringsareal, uteoppholdsareal, vann og avløp. Eiendommen må gi mulighet for at disse funksjonene får gode kvaliteter og at de oppfyller minimumskravene i gjeldende lov, forskrift og arealplan.

Avstander

 • Ny eiendomsgrense skal være minimum 4 meter fra både eksisterende og ny bolig.
 • Avstanden fra bygning til midten av kommunal vei må være minimum 15 meter hvis eiendommen ikke er regulert.
 • Avstanden fra bygning til midten av riksvei eller fylkesvei må være minimum 50 meter hvis eiendommen ikke er regulert.
 • Nye bygninger må ikke plasseres i frisiktsoner.
 • Nye bygninger må ikke plasseres nærmere kommunale vann- og avløpsledninger enn 4 meter. Du kan kontakte kommunalteknisk avdeling for nærmere avklaringer dersom dette er aktuelt.

Dersom eiendommen er omfattet av en reguleringsplan kan det være andre bestemmelser som gjelder for din eiendom.

Støy

Du må undersøke om den aktuelle eiendommen befinner seg i en støysone.
Dersom eiendommen befinner seg i gul eller rød støysone kan det utløse krav om støyrapport utført av fagkyndig.

Krav til uteoppholdsareal

Ved en fradeling må det dokumenteres at både ny og gjenværende eiendom tilfredsstiller kravene for uteoppholdsareal i henhold til gjeldende planbestemmelser for området.

Krav til parkering

Ved en fradeling må det dokumenteres at både ny og gjenværende eiendom tilfredsstiller kravene for parkering i henhold til gjeldende planbestemmelser for området.

Områder avsatt til LNF-formål

LNF-formål betyr landbruks,-natur og friluftsområder. Det gjelder et generelt bygge- og deleforbud i disse områdene.

Hva skjer videre?

 • Du får svar på søknaden din 3-12 uker fra komplett søknad er mottatt etter plan- og bygningsloven.
 • Dersom du får tillatelse til fradeling av tomt etter plan- og bygningsloven overføres saken til oppmåling.
 • Før eiendommen kan måles opp må du sende rekvisisjon for oppmåling. Les mer om hvordan bestiller oppmåling.
 • Om vinteren kan det være vanskelig å få gjennomført oppmålingen på grunn av klimatiske forhold. Dette kan påvirke saksbehandlingstiden i perioden 01. november til 15. april.
 • Vi tar kontakt med deg for å avtale tidspunkt for møte og oppmåling.

Hva koster det?

Priser og gebyrer for oppmålingstjenester

Tinglysningsgebyr er 585,- for papir innsending og 540,- elektronisk innsending som blir påført oppmålingsgebyret.

Gebyret for fradeling er stykkpris per eiendom som oppstår ved deling eller opprettelse av festegrunn, også ved samtidig fradeling/feste av flere tomter fra samme eiendom.

Ved arealoverføring blir det lagt på gebyret + 2,5% dokumentavgift (som hovedregel) av markedspris.

Ved fradeling ved landbruksareal kommer saksbehandlingsgebyr etter jordloven i tillegg.

Aktuelle lenker

Skal du både dele og bygge?

Vi anbefaler at du sender delesøknaden først. Når den er ferdigbehandlet og matrikulert, kan du sende inn byggesøknaden. Vil du gjøre det motsatt, er det lurt å få veiledning før du setter i gang søknadsprosessen – Ta kontakt med byggesaksveiledningen.

NB. I uregulerte områder omfattet av kommuneplanen for Skedsmo kommune 2019-2030 må delesøknaden være gjennomført før du kan få behandlet en byggesak på enten gjenværende eller ny eiendom. Dette er hjemlet i kommuneplanens bestemmelse § 2-2.1.2. Når eiendommen er matrikulert kan du sende inn byggesøknad.